Zákon o loteriích a jiných podobných hrách (zákon č. 202/1990 Sb.)

§ (1-53)§ 53

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou § 18 odst. 4, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.____________________


3) § 19 odst. 1 písm. g) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

4a) Zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

6) Vyhláška Ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích.

7) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

8) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 236 a 237 zákoníku práce.

10) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon.

Opatření České národní banky č. 227/1996 Sb., kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky.

12) Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582