Zákon o loteriích a jiných podobných hrách (zákon č. 202/1990 Sb.)

§ (1-53)§ 48

(1) Pokutu do výše

a) 150 000 Kč uloží obec právnické osobě, která v jejím správním obvodu provozuje loterii, tombolu nebo výherní hrací přístroj bez povolení, které by byla oprávněna tato obec vydat, nebo je provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které jí byly v povolení uloženy,

b) 300 000 Kč uloží krajský úřad právnické osobě, která v jeho správním obvodu provozuje loterii nebo tombolu bez povolení, které by byl oprávněn tento krajský úřad vydat, nebo je provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které jí byly v povolení uloženy,

c) 500 000 Kč uloží finanční úřad uvedený v § 46 odst. 1 písm. c) právnické osobě, která bez povolení provozuje loterii, tombolu nebo jinou podobnou hru, které by bylo oprávněno vydat ministerstvo, nebo ji provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které jí byly v povolení uloženy, popřípadě použije část výtěžku z těchto her k jinému než stanovenému účelu nebo poruší ustanovení § 1 odst. 4,

d) 50 000 Kč uloží orgán státního dozoru právnické osobě, která porušila povinnosti uvedené v § 47 odst. 2,

e) 5000 Kč uloží orgán státního dozoru tomu, kdo ztratí oprávnění vydané podle § 24. Při nesplnění povinnosti oznámit včas ztrátu se pokuta stanoví v maximální výši,

f) 50 000 Kč uloží orgán státního dozoru fyzické osobě, která je k provozovateli v pracovněprávním, členském nebo obdobném poměru, a účastníku kursových sázek a sázkových her v kasinu, pokud jednali v rozporu s tímto zákonem nebo povolením k provozování nebo herním plánem,

g) 50 000 Kč uloží orgán státního dozoru osobě, která je v povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedena jako osoba odpovědná za dodržování zákazu hry osob mladších 18 let v případě prvního prokazatelného porušení tohoto zákazu,

h) 500 000 Kč uloží orgán státního dozoru osobě, která je v povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedena jako osoba odpovědná za dodržování zákazu hry osob mladších 18 let v případě druhého prokazatelného časově odlišného porušení tohoto zákazu.

(2) Krajský úřad, který obci vydal podle § 18 odst. 1 písm. b) povolení k provozování výherních hracích přístrojů, je oprávněn uložit obci pokutu za podmínek a ve výši podle odstavce 1 písm. a). Bylo-li vydáno podle § 6 odst. 1 písm. b) povolení v případě, kdy tombolu nebo věcnou loterii provozuje stát nebo kraj je oprávněn uložit pokutu za podmínek a ve výši podle odstavce 1 písm. b) místně příslušný finanční úřad.

(3) Pokutu do výše 150 000 Kč lze uložit i fyzické osobě, pokud provozuje loterii nebo jinou podobnou hru. Jde-li o provozování výherního hracího přístroje na českou měnu, uloží pokutu obec, v jejímž územním obvodu byl přístroj provozován. V ostatních případech uloží pokutu finanční úřad uvedený v § 46 odst. 1 písm. c).

(4) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se orgán oprávněný k uložení pokuty o porušení povinností nebo ztrátě oprávnění dověděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti nebo ztrátě oprávnění došlo.

(5) Pokuta je splatná do jednoho měsíce ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(6) Pokuty uložené obcemi jsou příjmem rozpočtu obce, která pokutu uložila. Pokuty uložené krajskými úřady jsou příjmem rozpočtu kraje. Pokuty uložené finančními úřady jsou příjmem státního rozpočtu České republiky. Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.

(7) Obec, která vydala povolení k provozování loterie, tomboly nebo výherního hracího přístroje a toto povolení podle § 43 zrušila, může rozhodnout, že po splnění daňových a jiných finančních povinností provozovatele vůči státu bude výtěžek odveden do rozpočtu této obce. Stejně může postupovat i v případě, že provozovatel provozoval loterii nebo jinou podobnou hru bez povolení a obec byla toto povolení oprávněna vydat.

(8) Finanční úřad může rozhodnout, že výnos loterie nebo jiné podobné hry provozované v jeho územním obvodu bez povolení, které by bylo oprávněno vydat ministerstvo, bude odveden do státního rozpočtu České republiky.

(9) Ministerstvo, které vydalo povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry a toto povolení podle § 43 zruší, může rozhodnout, že výtěžek z těchto her bude odveden do státního rozpočtu České republiky.

§ 48a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu, úřadu městské části nebo úřadu městského obvodu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582