Zákon o loteriích a jiných podobných hrách (zákon č. 202/1990 Sb.)

§ (1-53)Státní dozor

§ 46

(1) Státní dozor nad dodržováním tohoto zákona provozovateli loterií a jiných podobných her vykonávají:

a) obce v případech, kdy vydávají povolení k provozování loterií a jiných podobných her,

b) krajské úřady v případech, kdy vydávají povolení k provozování loterií a jiných podobných her,

c) příslušné finanční úřady 4a) a finanční úřady, v jejichž územním obvodu se nacházejí jednotlivé provozovny, v případech, kdy povolení k provozování loterií a jiných podobných her vydává ministerstvo. V případech, kdy provozování loterií a jiných podobných her povoluje ministerstvo a sídlo provozovatele nebo jeho provozovna se nachází na území hlavního města Prahy, vykonává státní dozor Finanční úřad pro Prahu 1. Je-li sídlo provozovatele nebo jeho provozovna na území města Brna, vykonává státní dozor Finanční úřad Brno I,

d) ministerstvo.

(2) U výherních hracích přístrojů povolovaných obcemi, popřípadě krajskými úřady mohou vykonávat státní dozor nad dodržováním tohoto zákona též finanční úřady uvedené v odstavci 1 písm. c). Finanční úřad sepíše o výsledku kontroly protokol a předá jej k dalšímu opatření povolujícímu orgánu a provozovateli. Případnou pokutu ukládá a vymáhá povolující orgán, který o přijatém opatření (uložení pokuty) vyrozumí finanční úřad, který prováděl státní dozor.

(3) Je-li součástí výkonu státního dozoru nad provozováním výherních hracích přístrojů i technická kontrola (kontrola dodržování podmínek uvedených v osvědčení o provozuschopnosti výherního hracího přístroje), je orgán provádějící státní dozor povinen přizvat pověřenou autorizovanou osobu. 7)

§ 46a
Úřední jazyk

(1) Před povolujícím orgánem a orgánem státního dozoru se jedná v jazyce českém. Veškerá písemná podání se předkládají v češtině a listinné důkazy, pokud nejsou v češtině, musí být opatřeny úředním překladem. Povolující orgán a orgán státního dozoru může při ústním jednání připustit tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, pokud si jej na své náklady obstará osoba jednající s těmito orgány.

(2) Občané České republiky příslušející k národnostním a etnickým menšinám mohou jednat před povolujícím orgánem a orgánem státního dozoru ve svém jazyce, musí si však obstarat tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků. Náklady na tohoto tlumočníka nese orgán, před nímž se jedná.

§ 46b
Povinnost zachovávat mlčenlivost

(1) Provozovatel, osoby, které jsou k němu v pracovněprávním nebo obdobném poměru, zaměstnanci orgánu státního dozoru, ministerstva nebo jiného správního orgánu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o sázejících a jejich účasti na hře, včetně jejich výhry či prohry.

(2) Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy sázející zprostí osoby uvedené v odstavci 1 povinnosti mlčenlivosti anebo mají-li být skutečnosti, jež jsou předmětem povinnosti mlčenlivosti, sděleny příslušným orgánům v občanském soudním řízení, orgánům činným v trestním řízení a správcům daně pro účely daňového řízení. Porušením povinnosti mlčenlivosti není plnění povinností vůči příslušnému orgánu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

(3) Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost o sázejících a jejich účasti na hře lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů o náhradě škody.

(4) Pokutu ukládá
a) finanční úřad vykonávající státní dozor, porušil-li povinnost mlčenlivosti provozovatel nebo osoby, které jsou k provozovateli v pracovněprávním či obdobném poměru,

b) finanční ředitelství nadřízené finančnímu úřadu vykonávajícímu státní dozor, jehož zaměstnanec porušil povinnost zachovávat mlčenlivost,

c) ministerstvo, porušil-li povinnost mlčenlivosti zaměstnanec finančního ředitelství nebo ministerstva.

(5) Orgán, který pokutu uložil, ji také vybírá a vymáhá. Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582