Zákon o loteriích a jiných podobných hrách (zákon č. 202/1990 Sb.)

§ (1-53)§ 4

(1) Loterie a jiné podobné hry mohou být provozovány pouze na základě povolení vydaného příslušným orgánem. Provozuje-li loterie a jiné podobné hry stát, jedná jeho jménem ministerstvo nebo jím pověřená státní organizace.

(2) Povolení se vydá, jestliže provozování loterií a jiných podobných her je v souladu s jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek, je zaručeno jejich řádné provozování včetně řádného technického vybavení a bude-li na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel použito části výtěžku ve výši, která odpovídá v tabulce stanovenému procentu, to je nejméně 6 % až 20 % z rozdílu, o který příjem provozovatele, tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her podle § 2 a § 50 odst. 3, které podléhají vyúčtování v účetním období, převyšuje výhry vyplacené sázejícím, správní poplatky, místní poplatky a náklady státního dozoru (dále jen "část výtěžku"). Za vsazenou částku se považuje souhrn přijatých plnění provozovatele, který tvoří sázka (vklad) a případný poplatek či jiné plnění související s uskutečňovanou sázkou. Tento poplatek či jiné plnění související s uskutečňovanou sázkou nevstupují do výpočtu výše výhry podle ustanovení § 2 písm. h).

------------------------------------------------------------
Výše
rozdílu
v mil. Kč do 50 50-100 100-500 500-1000 nad 1000
------------------------------------------------------------
Stanovené %
odvodu 6 % 8 % 10 % 15 % 20 %
------------------------------------------------------------

Odvod části výtěžku v určené výši na veřejně prospěšné účely splňuje podmínku stanovenou zvláštním předpisem. 3)

(3) Výtěžkem se rozumí příjem jednoho provozovatele tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her podle tohoto zákona, které podléhají vyúčtování v účetním období, snížený o výhry, správní poplatek, místní poplatek, náklady státního dozoru a o vlastní náklady provozovatele přímo související s provozováním her.

(4) Provozováním loterií a jiných podobných her se rozumí činnost směřující k uvedení loterií a jiných podobných her do provozu, včetně zprostředkovatelských, organizačních, finančních, technických a dalších služeb souvisejících se zajištěním provozu těchto her a jejich řádné ukončení a vyúčtování. Provozováním loterií se také rozumí vykonávání všech dalších činností, které provozovateli ukládají jiné právní předpisy.

(5) Povolení k provozování loterií a jiných podobných her může být vydáno pouze právnické osobě, která má sídlo na území České republiky. Povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí ani právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast. Ustanovení věty druhé se nevztahuje na sázkové hry podle § 2 písm. i). Ministerstvo může tuzemským právnickým osobám se zahraniční majetkovou účastí nebo právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast, u sázkových her podle § 2 písm. i) povolit výjimku.

(6) Loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. a), c), d), f), j) a podle § 50 odst. 3 může provozovat
a) stát (ministerstvo nebo jím pověřená státní organizace),

b) akciová společnost se sídlem na území České republiky, jejíž veškeré akcie znějí na jméno a je založena k provozování loterií a jiných podobných her. Základní jmění této akciové společnosti činí minimálně 100 000 000 Kč a nesmí být sníženo pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti povolení.

(7) Sázkové hry podle § 2 písm. g) může provozovat akciová společnost se sídlem na území České republiky, jejíž veškeré akcie znějí na jméno a je založena k provozování loterií a jiných podobných her. Základní jmění této akciové společnosti činí minimálně 30 000 000 Kč a nesmí být sníženo pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti povolení.

(8) Sázkové hry podle § 2 písm. h) a i) může provozovat akciová společnost, jejíž veškeré akcie znějí na jméno, je založena k provozování těchto her a výše základního jmění činí u sázkových her podle § 2 písm. h) minimálně 10 000 000 Kč a u sázkových her podle § 2 písm. i) minimálně 30 000 000 Kč. Základní jmění nesmí být sníženo pod minimální výši po celou dobu platnosti povolení.

(9) Sázkové hry podle § 2 písm. k) může provozovat stát nebo státem pověřená organizace.

(10) Za vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry se platí správní poplatek podle zvláštních předpisů. 4)

(11) Provozování cizozemských loterií včetně prodeje cizozemských losů, účast na sázkách v zahraničí, při nichž jsou sázky placeny do zahraničí, a sbírka sázek pro sázkové hry provozované v zahraničí nebo zprostředkování sázek na sázkové hry provozované v zahraničí je zakázáno. Provozování tuzemských loterií a jiných podobných her, při nichž jsou sázky placeny v zahraničí, je zakázáno. Ministerstvo může k zajištění vzájemnosti povolit z tohoto zákazu výjimku.

§ 4a

(1) Žadatel o povolení k provozování loterie a jiné podobné hry (dále jen "žadatel") musí povolujícímu orgánu předložit doklad o bezúhonnosti fyzických osob, které u žadatele mají postavení statutárního orgánu nebo jsou jeho členy, a fyzických osob, pokud jsou zakladateli právnické osoby; je-li zakladatelem jiná právnická osoba, doklad o bezúhonnosti osob, které u této právnické osoby mají postavení statutárního orgánu nebo jsou jeho členy.

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen
a) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,

b) pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze podnikání a osobě podnikatele je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při provozování loterií a jiných podobných her.

(3) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Cizí státní občané, kteří nemají na území České republiky povolen trvalý pobyt, prokazují bezúhonnost odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož jsou občany, jakož i státy, ve kterých se více než tři měsíce nepřetržitě zdržovali v posledních třech letech (dále jen "zahraniční doklad"). Cizí státní občané, kteří mají na území České republiky povolen pobyt a v době prokazování bezúhonnosti tento pobyt trvá alespoň šest kalendářních měsíců, předkládají rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů. Výpis z evidence Rejstříku trestů, popřípadě obdobný zahraniční doklad nesmí být v době předložení starší tří kalendářních měsíců.

(4) Provozovatel je povinen nejpozději do jednoho měsíce po dni, v němž došlo ke změně v osobě uvedené v odstavci 1, písemně oznámit tuto skutečnost orgánu, který povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry vydal, a zároveň připojit výpis z evidence Rejstříku trestů, popřípadě jiný obdobný zahraniční doklad, který se týká osoby, jež nabyla postavení vymezené v odstavci 1.

§ 4b

(1) K zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím je žadatel povinen složit na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva peněžní částku (dále jen "jistota"), která za jednotlivého žadatele činí

a) 50 000 000 Kč u loterií a her podle § 2 písm. a), c) a podle § 50 odst. 3 za všechny jím provozované loterie a hry,

b) 10 % z herní jistiny tvořené násobkem počtu emitovaných losů a cenou jednoho losu u loterií podle § 2 písm. d), nejvýše však 10 000 000 Kč,

c) 2 000 000 Kč u her podle § 2 písm. e),

d) 10 000 000 Kč u her podle § 2 písm. h),

e) 5 000 000 Kč u her uvedených v § 2 písm. f), g) a j),

f) 20 000 000 Kč u her podle § 2 písm. i).

(2) Žadatel je povinen připojit k žádosti potvrzení banky nebo spořitelního a úvěrního družstva o zřízení účtu a složení jistoty podle odstavce 1; jde-li o žadatele o povolení k provozování výherních hracích přístrojů, je povinen předložit potvrzení banky nebo spořitelního a úvěrního družstva o zřízení účtu a složení jistoty též příslušnému finančnímu úřadu. 4a) Potvrzení o složení jistoty má u výherních hracích přístrojů platnost 24 měsíců. Po uplynutí této lhůty předloží provozovatel povolujícímu orgánu a příslušnému finančnímu úřadu nové potvrzení o složení jistoty.

(3) Po dobu, na kterou bylo povolení k provozování loterií a jiných podobných her vydáno, může provozovatel nakládat s jistotou pouze po předchozím souhlasu ministerstva. V případě výherních hracích přístrojů, jejichž provoz povoluje příslušný orgán obce, vydává tento souhlas příslušný finanční úřad.

(4) Jistota může být provozovateli uvolněna po předchozím souhlasu orgánu uvedeném v odstavci 3 teprve tehdy, jestliže uplynula lhůta, na kterou bylo povolení vydáno, nebo bylo povolení zrušeno anebo činnost skončila a byl vyúčtován provoz loterie nebo jiné podobné hry. Z jistoty se přednostně uhradí pohledávky státu a obcí (správní poplatky, náklady státního dozoru, odvod na veřejně prospěšné účely, pokuty). Pokud jistota nepostačí, uhradí se tyto pohledávky poměrně podle výše. Po úhradě pohledávek státu a obcí se z jistoty vyplatí případné výhry sázejících, a to poměrně podle jejich výše.

§ 4c

Provozování sázkových her uvedených v § 2 písm. f) až i) je zakázáno
a) v den státního smutku,

b) mimo provozní hodiny stanovené v návštěvním řádu schváleném povolujícím orgánem.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582