Zákon o loteriích a jiných podobných hrách (zákon č. 202/1990 Sb.)

§ (1-53)§ 19

(1) Povolení k provozování výherního hracího přístroje obsahuje zejména:
a) schválení herního plánu (popřípadě herního plánu kumulované výhry podle § 17 odst. 7) s případnými úpravami a doplňky,

b) schválení stálého umístění výherního hracího přístroje,

c) stanovení způsobu a podmínek manipulace s výherním hracím přístrojem, zejména při výběru peněz a prováděných opravách,

d) stanovení podmínek manipulace s vlastním zařízením umožňujícím kumulovanou výhru (§ 17 odst. 7) a s navzájem propojenými přístroji, zejména při výběru finančních hotovostí, při výplatě kumulované výhry a opravách,

e) jméno osoby (osob), která odpovídá za zákaz hry osob mladších 18 let v místě schváleném pro stálé umístění výherního hracího přístroje. V případě herny tato osoba (osoby) odpovídá za zákaz vstupu osob mladších 18 let do herny.

(2) Povolení k provozování výherního hracího přístroje se vydá, jestliže
a) žádost o povolení obsahuje veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem a žadatel splnil podmínky tímto zákonem stanovené,

b) žadatel prokáže zajištění odborného servisu,

c) podle osvědčení pověřené autorizované osoby 7) je výherní hrací přístroj provozuschopný.

(3) Osvědčením podle odstavce 2 písm. c) se potvrzuje, že
a) od data výroby výherního hracího přístroje neuplynulo pět let,

b) do výherního hracího přístroje je zabudován systém nejméně dvojí kontroly vložených a vyplacených finančních prostředků, přičemž počítadla musí být minimálně šestimístná,

c) výherní hrací přístroj odpovídá svým technickým provedením § 17 odst. 3 až 6.

(4) Orgán, který povolení vydal, může na základě písemné žádosti provozovatele změnit povolení, pokud jde o stálé umístění výherního hracího přístroje v rámci svého územního obvodu, nebo může povolit výměnu výherního hracího přístroje za stejný model v důsledku prokázaného zničení požárem nebo jinou živelní pohromou.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582