Zákon o loteriích a jiných podobných hrách (zákon č. 202/1990 Sb.)

§ (1-53)§ 16
Použití části výtěžku loterie a jiné podobné hry

(1) Část výtěžku z loterií nebo jiných podobných her podle § 2 a § 50 odst. 3 lze použít pouze pro veřejně prospěšný účel uvedený v povolení.

(2) Souhlas k jinému použití části výtěžku může být udělen povolujícím orgánem na základě odůvodněné žádosti provozovatele, nebo bylo-li provozování loterie nebo jiné podobné hry zrušeno.

(3) Příjemce odvodu části výtěžku z loterií nebo jiných podobných her je povinen provozovateli doložit užití těchto prostředků pro veřejně prospěšný účel uvedený v povolení, a to nejdéle do 90 dnů po skončení účetního období nebo vyúčtování hry.

(4) Provozovatel je povinen údaje uvedené v odstavci 3 předložit orgánu, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, v případě provozovatele her podle § 2 písm. e) rovněž příslušnému orgánu státního dozoru, a to nejdéle do 15 dnů po obdržení údajů.

(5) V případě porušení povinnosti stanovené v odstavci 3 může orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, použití části výtěžku na veřejně prospěšný účel změnit.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582