Zákon o České obchodní inspekci

§ (1-20)

§ 8

(1) Na základě zjištěného porušení právní povinnosti, která
může mít za následek ohrožení života nebo zdraví spotřebitelů, je
inspektor oprávněn zakázat výkon další činnosti nebo nařídit
uzavření provozovny až na dobu dvou prodejních nebo provozních dnů
následujících po dni zjištění nedostatků.

(2) Opatření podle odstavce 1 oznámí inspektor kontrolované
osobě a neprodleně o něm pořídí písemný záznam.

(3) Nedojde-li k odstranění zjištěného nedostatku ve lhůtě
uvedené v odstavci 1, je ředitel inspektorátu oprávněn tuto lhůtu
prodloužit, a to až do doby, kdy k odstranění nedostatku dojde.

(4) Opatření ukládané podle odstavce 3 oznámí ředitel
inspektorátu písemně kontrolované osobě.

(5) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s opatřením uloženým
podle odstavce 3, může proti němu podat nejpozději do tří dnů
písemné námitky. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných
námitkách rozhodne bezodkladně ředitel inspektorátu. Písemné
vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje kontrolované osobě a
je konečné.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582