Zákon o České obchodní inspekci

§ (1-20)

§ 7

(1) Inspektor na základě provedené kontroly zakáže až do doby
zjednání nápravy
a) uvedení na trh, distribuci včetně nákupu, dodávky, prodeje nebo
použití výrobků nebo zboží, které neodpovídají požadavkům
zvláštních právních předpisů3c) pro činnosti uvedené v § 2,
nebo které byly neoprávněně nebo klamavě opatřeny označením
stanoveným zvláštním právním předpisem,3d)
b) používání neověřených měřidel, pokud ověření podléhají, nebo
měřidel neodpovídajících obecně závazným právním předpisům,
technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě
schválenému typu.

(2) Inspektor může po prokázaném a zjevném zjištění zdravotní
závadnosti toto zboží na místě znehodnotit nebo nařídit jeho
znehodnocení.

(3) Opatření podle odstavce 1 oznámí inspektor ústně
kontrolované osobě a neprodleně o něm učiní písemný záznam.

(4) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým opatřením,
může proti němu podat námitky, které se uvedou v záznamu podle
odstavce 3 , nebo je může podat písemně nejpozději do tří dnů.
Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách
rozhodne bezodkladně ředitel krajského inspektorátu, a pokud
opatření podle odstavce 1 uložil inspektor ústředního
inspektorátu, ústřední ředitel. Písemné vyhotovení rozhodnutí
o námitkách se doručuje kontrolované osobě a je konečné.
------------------------------------------------------------------
3c) Například zákon č. 634/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení
vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
elektrická zařízení nízkého napětí.
3d) Například § 13 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č.
71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.

§ 7a

(1) Ředitel inspektorátu je oprávněn uložit rozhodnutím
výrobci, dovozci nebo distributorovi, popřípadě osobě, která uvádí
výrobek do provozu ochranné opatření, kterým je
a) pozastavení uvádění výrobku nebo jeho výrobních partií na
trh, popřípadě uvádění výrobků do provozu na určenou dobu
v případě podezření na nebezpečí vážného ohrožení zdraví nebo
bezpečnosti osob, majetku nebo životního prostředí, popřípadě
jiného veřejného zájmu (dále jen "oprávněný zájem"),
b) zákaz uvádění výrobku nebo jeho výrobních partií na trh,
popřípadě uvádění výrobků do provozu nebo rozhodnutí o stažení
těchto výrobků z trhu, popřípadě i z používání v případě, ve
kterém výrobky prokazatelně mohou ohrozit oprávněný zájem, nebo
v případě, že výrobky byly neoprávněně označeny a opatření
podle § 7 nevedlo k nápravě,
c) stanovení povinnosti účinným způsobem bezodkladně informovat
o tomto nebezpečí osoby, které by mohly být vystaveny nebezpečí
plynoucímu z výrobku, a to v případech, ve kterých bylo uloženo
ochranné opatření podle písmene a) nebo písmene b).

(2) V odůvodnění rozhodnutí o uložení ochranného opatření se
uvedou vždy též konkrétní důvody ohrožení oprávněného zájmu
stanovené zvláštním právním předpisem.3e)

(3) Odvolání podané proti rozhodnutí o ochranném opatření
nemá odkladný účinek.

(4) Náklady spojené s plněním ochranných opatření hradí ten,
kdo výrobky ohrožující oprávněný zájem uvedl na trh, popřípadě kdo
je uvedl do provozu.

(5) Zjistí-li inspektoři neplnění povinností výrobcem,
dovozcem nebo distributorem, hradí náklady spojené s dozorem
a s činností autorizovaných osob výrobce, dovozce nebo
distributor.
------------------------------------------------------------------
3e) Například § 5 nařízení vlády č. 17/2003 Sb.

§ 7b

(1) Inspektor je povinen při prokázaném zjištění nabídky,
prodeje nebo skladování výrobků nebo zboží, které neodpovídají
zvláštním právním předpisům,3f) uložit zajištění těchto výrobků
nebo zboží. Inspektor ústně oznámí opatření o zajištění výrobků
nebo zboží kontrolované osobě nebo osobě zúčastněné při kontrole
a neprodleně vyhotoví úřední záznam, ve kterém bude uveden i důvod
zajištění, popis zajištěných výrobků nebo zboží a jejich množství.
Inspektor předá kopii úředního záznamu kontrolované osobě.

(2) Česká obchodní inspekce je oprávněna uskladnit zajištěné
výrobky nebo zboží, které neodpovídají zvláštním právním
předpisům,3f) mimo dosah kontrolované osoby. Kontrolovaná osoba je
povinna zajištěné výrobky nebo zboží inspektorovi vydat.
Odmítá-li vydání, budou tyto výrobky nebo zboží kontrolované osobě
odňaty. O vydání nebo odnětí sepíše inspektor úřední záznam.
Náklady na skladování hradí kontrolovaná osoba, u které bylo
nabízení, prodej nebo skladování takovýchto výrobků nebo zboží
zjištěno. Kontrolovaná osoba není povinna uhradit náklady na
uskladněné výrobky, jestliže se prokáže, že výrobky nebo zboží
zvláštním právním předpisům3f) odpovídají.

(3) Proti uloženému opatření o zajištění výrobků nebo zboží,
které neodpovídají zvláštním právním předpisům,3f) může
kontrolovaná osoba podat do 3 pracovních dnů ode dne seznámení
s uloženým opatřením písemné námitky místně příslušnému
inspektorátu. Námitky nemají odkladný účinek. Ředitel inspektorátu
rozhodne o námitkách bez zbytečných průtahů. Jeho rozhodnutí je
konečné. Písemné rozhodnutí o námitkách se doručí kontrolované
osobě.

(4) Zajištění výrobků nebo zboží, které neodpovídají
zvláštním právním předpisům,3f) trvá do doby, než bude pravomocně
rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, případně do doby, kdy
bude prokázáno, že se nejedná o takovéto výrobky nebo zboží.
Zrušení opatření o zajištění výrobků nebo zboží, o kterých se
prokáže, že odpovídají zvláštním právním předpisům,3f) provede
písemně ředitel inspektorátu. Písemnost se doručí kontrolované
osobě. Pokud bylo zrušeno opatření o zajištění, musí být
kontrolované osobě zajištěné výrobky nebo zboží bez zbytečných
průtahů vráceny v neporušeném stavu, s výjimkou výrobků nebo zboží
použitých pro posouzení. O vrácení sepíše inspektor písemný
záznam.

(5) Ředitel inspektorátu uloží rozhodnutím kromě pokuty
i propadnutí nebo zabrání výrobků nebo zboží, které neodpovídají
zvláštním právním předpisům.3f) Vlastníkem propadnutých nebo
zabraných výrobků nebo zboží se stává stát.3g)

(6) Ředitel inspektorátu určí, že zabrané nebo propadnuté
výrobky nebo zboží budou zničeny, anebo jsou-li využitelné pro
humanitární účely, může ředitel inspektorátu určit, že budou
poskytnuty k těmto účelům, a to bezplatně. Humanitárními účely se
rozumí činnosti prováděné s cílem zajistit základní potřeby
obyvatelstva, které se ocitlo v tíživé životní situaci nebo bylo
postiženo mimořádnou událostí, kdy je opodstatněno využití
mimořádných materiálních zdrojů.

(7) Je-li rozhodnutí podle odstavce 5 pravomocné a určil-li
ředitel inspektorátu, že zabrané nebo propadnuté výrobky nebo
zboží budou zničeny, zničení se provede úředně pod dohledem
tříčlenné komise jmenované ředitelem inspektorátu. O zničení
sepíše komise protokol, který podepíší všichni tři členové komise.
Zničení se provede na náklad kontrolované osoby, která tyto
výrobky nebo zboží nabízela, prodávala nebo skladovala.

(8) Výrobky nebo zboží propadnuté nebo zabrané na základě
rozhodnutí, které nabylo právní moci, mohou být poskytnuty
k humanitárním účelům za podmínek stanovených tímto zákonem pouze
přejímajícím organizacím, jimiž mohou být
a) organizační složky a příspěvkové organizace státu nebo územních
samosprávných celků, zřízené za účelem poskytování sociální
péče nebo působících v oblasti zdravotnictví nebo školství,3h)
nebo
b) jiné právnické osoby,3i) pokud splňují následující podmínky:
1. nebyly zřízeny za účelem podnikání,
2. předmětem jejich činnosti je pouze činnost v oblastech
uvedených v písmenu a),
3. poskytují humanitární pomoc nejméně 2 roky, a
4. doloží, že nemají daňové nedoplatky nebo nedoplatky na
platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a není-li proti nim vedeno
soudní řízení.

(9) Pro humanitární účely mohou být poskytnuty výrobky nebo
zboží, které nejsou zdravotně závadné, jsou bezpečné a ze kterých
byly přejímající organizací beze zbytku odstraněny a zničeny prvky
porušující práva duševního vlastnictví. Každý výrobek nebo zboží
musí být neodstranitelnou barvou označen nápisem "humanita" tak,
aby nebyla snižována důstojnost fyzických osob, které budou tyto
výrobky užívat.

(10) O poskytnutí výrobku nebo zboží k humanitárním účelům
uzavře Česká obchodní inspekce a přejímající organizace písemnou
smlouvu,3j) která musí kromě obvyklých podstatných náležitostí
obsahovat vždy druh a množství poskytnutých výrobků nebo zboží
a dále ustanovení o smluvní pokutě pro případ porušení závazku
o poskytnutí výrobku nebo zboží výhradně pro humanitární účely
a konkrétní účel, k jakému je přejímající organizace použije;
změnou smlouvy lze tento účel změnit, při zachování souladu
s tímto zákonem. Výrobky nebo zboží budou poskytovány přejímajícím
organizacím podle pořadí došlých žádostí a s přihlédnutím
k účelnosti využití nebo naléhavosti potřeb. Odstranění prvků
porušujících práva duševního vlastnictví, jejich zničení
a příslušné označení podle odstavce 9 provede nebo zajistí na své
náklady přejímající organizace. O provedených úpravách a zničení
sepíše protokol tříčlenná komise jmenovaná ředitelem inspektorátu,
jejímiž členy mohou být majitelé práva duševního vlastnictví nebo
jejich zástupci. Protokol podepíší všichni tři členové komise.

(11) Přejímající organizace po převzetí výrobku nebo zboží je
povinna
a) neprodleně odstranit a zničit prvky porušující práva duševního
vlastnictví,
b) použít výrobky nebo zboží pouze k humanitárním účelům na území
České republiky, a
c) přijmout opatření k zabránění zneužití výrobků nebo zboží
a jejich opětovnému uvedení do obchodního styku.

(12) Česká obchodní inspekce kontroluje u přejímající
organizace plnění povinností stanovených tímto zákonem
a povinností, k nimž se přejímající organizace smluvně zavázala.

(13) Přejímající organizace po dobu 3 let od okamžiku
poskytnutí výrobků nebo zboží eviduje a archivuje pro účely
kontroly, prováděné Českou obchodní inspekcí, doklady o příjmu
výrobků nebo zboží a o odstranění a zničení prvků porušujících
práva duševního vlastnictví a jak s nimi bylo prokazatelně
naloženo. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení zvláštních
právních předpisů upravující evidenci a archivaci stanovených
dokladů.3k)
------------------------------------------------------------------
3f) § 8 odst. 2 a § 7b zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu,
vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva
duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
3g) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.
3h) Například zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České
republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů, vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon
o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady
o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
a o změně dalších zákonů, vyhláška č. 242/1991 Sb., o soustavě
zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi.
3i) Například zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích
a nadačních fondech a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech),
ve znění zákona č. 210/2002 Sb., zákon č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
3j) § 51 občanského zákoníku.
3k) Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582