Zákon o České obchodní inspekci

§ (1-20)

§ 6

(1) Česká obchodní inspekce je oprávněna přizvat k účasti na
kontrole osoby odborně způsobilé podle zvláštních právních
předpisů,3a) je-li to odůvodněno povahou kontrolní činnosti. Tyto
osoby mají práva a povinnosti inspektorů podle tohoto zákona
v rozsahu pověření daného jim Českou obchodní inspekcí. Odborně
způsobilé osoby nemohou být pověřeny ukládat opatření a sankce
podle tohoto nebo jiných zákonů.3b)

(2) Kontrolované osoby jsou povinny umožnit inspektorům
a odborně způsobilým osobám přizvaným k účasti na kontrole plnit
jejich úkoly související s výkonem kontroly.

(3) Kontrolované osoby jsou povinny ve stanovené lhůtě
odstranit zjištěné nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky
nebo provést neodkladně nezbytná opatření k jejich odstranění
a podat o nich a o jejich výsledcích ve stanovené lhůtě zprávu
České obchodní inspekci.
------------------------------------------------------------------
3a) Například § 11 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona
č. 71/2000 Sb., zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích
a tlumočnících.
3b) Například zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582