Zákon o České obchodní inspekci

§ (1-20)

§ 4

(1) Pracovníci České obchodní inspekce pověření plněním
jejich kontrolních úkolů (dále jen "inspektoři") jsou při kontrole
oprávněni
a) vstupovat při výkonu kontroly do provozoven, ve kterých jsou
vykonávány činnosti uvedené v § 2 odst. 1 tohoto zákona; za
škodu přitom způsobenou odpovídá stát; této odpovědnosti se
nemůže zprostit,
b) ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými
osobami, a též totožnost fyzických osob, které při kontrole
zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob
k zastupování,
c) požadovat od kontrolovaných osob potřebné doklady, údaje
a písemná nebo ústní vysvětlení,
d) odebírat za náhradu od kontrolovaných osob potřebné vzorky
výrobků nebo zboží k posouzení jakosti a bezpečnosti těchto
výrobků nebo zboží, nejde-li o vzorky potravin, pokrmů
a tabákových výrobků, nebo k posouzení, zda nedochází ke
klamání spotřebitele.1c) Za odebrané vzorky výrobků nebo zboží
se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou
se výrobek nebo zboží v okamžiku odebrání vzorku nabízí.
Náhrada se neposkytne, jestliže se jí kontrolovaná osoba vzdá.
Nárok na náhradu nevzniká, pokud jde o výrobek nebo zboží,
které nesplňuje požadavky stanovené zvláštními předpisy,
e) požadovat od kontrolovaných osob, popřípadě orgánů, které tyto
osoby řídí, aby ve stanovené lhůtě odstranily zjištěné
nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky nebo aby
k jejich odstranění neprodleně provedly nezbytná opatření
a podaly o nich a o jejich výsledcích ve stanovené lhůtě
zprávu České obchodní inspekci,
f) vstupovat do objektů výrobce, dovozce nebo distributora
a vyžadovat předložení příslušné dokumentace a poskytnutí
pravdivých informací. Výrobce, dovozce nebo distributor může
být inspektorem vyzván, aby mu zajistil a předložil odborná
vyjádření autorizované osoby k předmětu dozoru, nebo si
k dozoru může inspektor autorizovanou osobu za úhradu přizvat.
Cena za výkony autorizované osoby se sjednává podle zvláštního
předpisu.1e)

(2) Při plnění úkolů podle tohoto zákona se inspektoři
prokazují průkazy České obchodní inspekce bez vyzvání.

(3) Inspektoři jsou povinni zachovávat mlčenlivost o
skutečnostech tvořících předmět obchodního tajemství,2) o nichž se
dozvěděli při plnění kontrolních úkolů nebo při plnění povinností
souvisejících s ním, s výjimkou podání potřebných informací pro
účely a v rámci trestního řízení.
------------------------------------------------------------------
1c) § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
zákona č. 145/2000 Sb.
1e) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona
č. 135/1994 Sb.
2) § 17 a násl. obchodního zákoníku.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz




Vzory smluv



Podmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582