Zákon o České obchodní inspekci

§ (1-20)

§ 2

(1) Česká obchodní inspekce kontroluje právnické a fyzické
osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh,
poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na
vnitřním trhu nebo poskytující spotřebitelský úvěr (dále jen
"kontrolované osoby"), pokud podle zvláštních právních předpisů
nevykonává dozor jiný správní úřad, pokud tento zákon nestanoví
jinak (§ 7b).

(2) Česká obchodní inspekce kontroluje
a) dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti zboží
nebo výrobků včetně zdravotní nezávadnosti, podmínek pro
skladování a dopravu a požadavků na osobní hygienu
a hygienickou nezávadnost provozu,
b) zda se při prodeji zboží používají ověřená měřidla, pokud
ověření podléhají, a zda používaná měřidla odpovídají zvláštním
právním předpisům, technickým normám, jiným technickým
předpisům, popřípadě schválenému typu,1a)
c) dodržování dohodnutých nebo stanovených podmínek a kvality
poskytovaných služeb,
d) dodržování ostatních podmínek stanovených zvláštními právními
předpisy nebo jinými závaznými opatřeními pro provozování nebo
poskytování činností uvedených v odstavci 1,
e) zda při uvádění stanovených výrobků na trh byly podle
zvláštního právního předpisu1b) výrobky řádně opatřeny
stanoveným označením, popřípadě zda k nim byl vydán či přiložen
stanovený dokument, zda vlastnosti stanovených výrobků
uvedených na trh odpovídají stanoveným technickým
požadavkům1b) a zda v souvislosti s označením stanoveného
výrobku byly splněny i požadavky stanovené zvláštními právními
předpisy,1d)
f) zda nedochází ke klamání spotřebitele,1c)
g) zda výrobky uváděné na trh jsou bezpečné,1g)
h) zda osoby poskytující spotřebitelský úvěr dodržují podmínky
stanovené zvláštním právním předpisem.1f)

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na kontrolu
potravin, pokrmů a tabákových výrobků, s výjimkou kontroly
poctivosti prodeje.
------------------------------------------------------------------
1a) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona
č. 119/2000 Sb.
1b) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona
č. 71/2000 Sb.
1c) § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
zákona č. 145/2000 Sb.
1d) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve
znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 286/2001 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.
1f) Zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání
spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb.
1g) Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně
některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582