Zákon o České obchodní inspekci

§ (1-20)

§ 13

(1) Česká obchodní inspekce při své činnosti spolupracuje:
a) se správními úřady a orgány územní samosprávy v oblasti
přenesené působnosti, jakož i s jinými státními orgány
a institucemi, jejichž spolupráce je nezbytná pro výkon
kontroly,
b) s občanskými sdruženími4) za účelem zvyšování ochrany
a bezpečnosti spotřebitele, zlepšování informovanosti
a překonání nežádoucího chování spotřebitelů a podnikatelských
subjektů, působících na vnitřním trhu a vytváření příznivého
prostředí pro prodej výrobků, zboží a poskytování služeb,
c) s profesními stavovskými sdruženími, pokud budou zřízena
zvláštním zákonem.

(2) Česká obchodní inspekce
a) při své činnosti využívá stížností, oznámení a podnětů občanů,
b) zajišťuje pro občany poradensko-informační činnost.

(3) Orgány a osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) poskytují
České obchodní inspekci podklady, údaje a vysvětlení nezbytné pro
její kontrolní činnost. Vyžaduje-li to povaha věci, zejména při
zjišťování příčin nedostatků, poskytují jí kontrolní orgány
a orgány státního zkušebnictví, hygienické služby a veterinární
péče také potřebnou odbornou pomoc.

(4) Zjistí-li Česká obchodní inspekce při kontrole
skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou
v pravomoci jiných orgánů, oznámí je těmto orgánům.

(5) Obdrží-li Česká obchodní inspekce sdělení celních orgánů
o přerušení řízení o propuštění zboží do volného oběhu z důvodu
podezření, že výrobek není bezpečný nebo není označen v souladu
s právními předpisy nebo s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká
republika vázána, vydá ve lhůtě tří pracovních dnů pro tento orgán
závazné stanovisko, zda přerušení řízení považuje za důvodné
a jaká byla v konkrétním případě přijata opatření, nebo že výrobek
lze uvolnit do oběhu.
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona
č. 300/1990 Sb.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582