Zákon o České obchodní inspekci

§ (1-20)

§ 12

(1) Při určení výše pokuty a pořádkové pokuty se přihlíží
zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům
protiprávního jednání.

(2) O odvolání proti uložení pokuty nebo pořádkové pokuty
rozhoduje ústřední ředitel.

(3) Pokuty a pořádkové pokuty uložené podle tohoto zákona
jsou příjmem státního rozpočtu České republiky.

(4) Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci
rozhodnutí o uložení pokuty.

(5) Pokutu vybírá Česká obchodní inspekce a vymáhá územní
finanční orgán3l) podle zvláštního právního předpisu.3m)
------------------------------------------------------------------
3l) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve
znění pozdějších předpisů.
3m) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582