Zákon o cenách

§ (1-22)

§ 8

Časově usměrňované ceny

(1) Časově usměrňovanými cenami se rozumějí ceny zboží, pro
sjednání jejichž zvýšení cenový orgán stanoví
a) minimální časový předstih pro ohlášení uvažovaného zvýšení
ceny, nebo
b) minimální lhůtu, po jejímž uplynutí lze uvažované zvýšení
ceny uskutečnit, nebo
c) časově omezený zákaz opětovného zvýšení ceny.

(2) Tento způsob regulace se uplatní, pokud prodávající
zaujímá monopolní nebo dominantní postavení (monopolní postavení
má prodávající, který není vystaven soutěži vůbec, dominantní
postavení má prodávající, který je vystaven jen nepodstatné
soutěži) na trhu konkrétního druhu zboží alespoň v jedné z
republik a jestliže cenový orgán stanoví zvláštním rozhodnutím
platným pro toto zboží rozsah zvýšení ceny, při jehož překročení
platí ohlašovací povinnost.

(3) Prodávající uvedený v odstavci 2 je povinen ohlásit
cenovému orgánu ve lhůtě nejméně jeden měsíc před zamýšleným
termínem zvýšení ceny zboží přesahující stanovený rozsah. Stejně
je povinen ohlásit cenovému orgánu i takové opakované zvýšení
ceny, v jehož důsledku by došlo k úhrnnému růstu ceny
přesahujícímu stanovený rozsah.

(4) Cenový orgán může pozastavit platnost ohlašovaného
zvýšení ceny podle odstavce 3, a to nejdéle o dva měsíce. O tomto
rozhodnutí je povinen prodávajícího vyrozumět alespoň týden před
zamýšleným termínem zvýšení ceny. Pokud tak cenový orgán v této
lhůtě neučinil, může prodávající sjednat zvýšení ceny v zamýšleném
termínu a ohlášené výši.

(5) Prodávající uvedený v odstavci 2 je povinen oznámit
kupujícímu zamýšlené jednorázové zvýšení ceny přesahující rozsah
stanovený zvláštním rozhodnutím cenových orgánů nejméně dva měsíce
před zamýšleným termínem zvýšení ceny.

(6) Jakékoliv další zvýšení ceny po uskutečněném zvýšení
podle odstavce 4 je přípustné nejdříve po uplynutí šestiměsíční
lhůty po termínu uskutečněného zvýšení, pokud cenový orgán tuto
lhůtu nezkrátí.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582