Zákon o cenách

§ (1-22)

§ 2

Sjednávání ceny

(1) Cena se sjednává pro zboží vymezené názvem, jednotkou
množství a kvalitativními a dodacími nebo jinými podmínkami
sjednanými dohodou stran, popřípadě číselným kódem příslušné
jednotné klasifikace, pokud tak stanoví zvláštní předpis 5) (dále
jen "určené podmínky"). Podle určených podmínek mohou být součástí
ceny zcela nebo zčásti náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží,
zisk, příslušná daň 6) a clo 7).

(2) Dohoda o ceně je dohoda o výši ceny nebo o způsobu, jakým
bude cena vytvořena za podmínky, že tento způsob cenu dostatečně
určuje. Dohoda o ceně vznikne také tím, že kupující zaplatí
bezprostředně před převzetím nebo po převzetí zboží cenu ve výši
požadované prodávajícím.

(3) Prodávající nesmí zneužívat svého hospodářského postavení
k tomu, aby získal nepřiměřený hospodářský prospěch prodejem za
sjednanou cenu zahrnující neoprávněné náklady nebo nepřiměřený
zisk. Kupující nesmí zneužívat svého hospodářského postavení k
tomu, aby získal nepřiměřený hospodářský prospěch nákupem za
sjednanou cenu výrazně nedosahující oprávněných nákladů.
------------------------------------------------------------------
5) Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č.
71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace
průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků
v zemědělství a lesnictví.
Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 114/1972 Sb.,
o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů.
Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 124/1980 Sb.,
o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací
výrobní povahy.
Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 117/1981 Sb.,
o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací
výrobní povahy.
6) Zákon č. 73/1952 Sb., ve znění zákona č. 107/1990 Sb.
7) Nařízení vlády Československé socialistické republiky č.
228/1988 Sb., kterým se vydává celní sazebník obchodního
zboží.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582