Zákon o cenách

§ (1-22)

ČÁST V
Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 19

(1) Ceny podle tohoto zákona se uplatňují pro smlouvy
uzavírané od účinnosti tohoto zákona, nejde-li o postup podle § 7.
Smluvní strany se mohou dohodnout na uplatňování cen podle tohoto
zákona i pro již uzavřené smlouvy, nejde-li o případy podle
odstavce 2.

(2) V případech, když podle uzavřených smluv mělo dojít k
plnění do 31. prosince 1990 a k plnění dochází po tomto datu
zaviněním prodávajícího, se uplatňují ceny platné do tohoto data.

(3) Nedohodnou-li se smluvní strany na uplatňování cen podle
tohoto zákona pro plnění podle smluv uzavřených do 31. prosince
1990 s dodací lhůtou od 1. ledna 1991, může kterákoliv ze
smluvních stran od smlouvy odstoupit. Prodávající však může
odstoupit jen tehdy, jestliže prokázal kupujícímu nutné zvýšení
nákladů na zboží a kupující na odpovídající zvýšení ceny
nepřistoupil. Odstupující strana je v takovém případě povinna
nahradit druhé straně náklady tím vzniklé. Odstupuje-li od smlouvy
občan jako kupující, platí postup podle zvláštního předpisu 8).

(4) Lhůty stanovené pro oznámení zvýšení cen podle § 8
počínají dnem účinnosti tohoto zákona.

(5) U porušení cenových předpisů, k němuž došlo před
účinností tohoto zákona, se řízení včetně uložení cenových odvodů
a jejich zvýšení provede podle dosavadních předpisů.
------------------------------------------------------------------
8) § 230 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582