Zákon o cenách

§ (1-22)

§ 17

(1) Pokud cenové kontrolní orgány zjistí, že došlo k porušení
cenových předpisů podle § 15, uloží prodávajícímu nebo kupujícímu
pokutu
a) ve výši neoprávněně získaného majetkového prospěchu za období,
v němž byl získán, nejdéle však za tři roky zpět ode dne
zjištění, pokud jeho výše přesáhne 1 000 000 Kč,
b) do výše 1 000 000 Kč, a to v případě, nedosáhne-li výše
neoprávněně získaného majetkového prospěchu 1 000 000 Kč, nebo
nelze-li neoprávněně získaný majetkový prospěch vyčíslit, nebo
jestliže neoprávněně získaný majetkový prospěch nevznikl.

(2) Při stanovení výše pokuty podle odstavce 1 písm. b)
přihlédnou cenové kontrolní orgány zejména k době trvání
protiprávního jednání, míře zavinění a rozsahu poškození
kupujících nebo prodávajících.

(3) Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne, kdy nabylo právní
moci rozhodnutí, jímž byla uložena, a stává se příjmem rozpočtu
určeného zvláštním předpisem.

(4) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se
o porušení cenových předpisů cenové kontrolní orgány dozvěděly,
nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení cenových
předpisů došlo.

(5) Jestliže tento zákon nestanoví jinak, postupují cenové
kontrolní orgány v řízení o porušení cenových předpisů podle
zákona o správním řízení.11)

(6) Nesouhlasí-li účastník řízení s rozhodnutím orgánu, který
pokutu uložil, může po vyčerpání řádných opravných prostředků
podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o opravném prostředku
návrh na přezkoumání rozhodnutí příslušnému soudu. Podání návrhu
má odkladný účinek.

(7) Při porušení cenových předpisů u ceny pro konečného
spotřebitele tabákových výrobků se postupuje podle zvláštního
právního předpisu.10a)
------------------------------------------------------------------
10a) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
11) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582