Zákon o cenách

§ (1-22)

§ 15

Porušení cenových předpisů

(1) Prodávající poruší cenové předpisy, jestliže
a) prodává za cenu vyšší než maximální nebo pevnou úředně
stanovenou cenu podle § 5, nejde-li o prodej ve lhůtě uvedené
v § 7 odst. 1,
b) při prodeji za úředně stanovenou cenu podle § 5 nesplní
podmínku, na kterou cenové orgány nebo místní orgány omezily
uplatnění této ceny,
c) nerespektuje cenovými orgány stanovený maximální rozsah
možného zvýšení cen, maximální podíl promítnutí změny cen
určených vstupů nebo závazný postup při tvorbě ceny nebo při
její kalkulaci podle § 6, nejde-li o prodej ve lhůtě uvedené
v § 7 odst. 1,
d) prodává za zvýšené ceny bez dodržení podmínek a lhůt
stanovených v § 8,
e) nerespektuje cenové moratorium podle § 9,
f) nesplní své evidenční nebo informační povinnosti nebo
povinnosti v označování zboží cenami podle § 11 až 13 nebo
předá cenovému orgánu nepravdivé údaje,
g) u tabákových výrobků poruší povinnosti uložené zvláštním
právním předpisem.10a)

(2) Kupující poruší cenové předpisy, jestliže
a) kupuje za cenu nižší než minimální nebo pevnou úředně
stanovenou cenu podle § 5, nejde-li o koupi ve lhůtě uvedené
v § 7 odst. 1,
b) kupuje za cenu vyšší než odpovídá regulaci cen, pokud na
úhradu této ceny vyčerpá prostředky ze státního rozpočtu,
nejde-li o koupi ve lhůtě uvedené v § 7 odst. 1.

(3) Prodávající nebo kupující též poruší cenové předpisy,
jestliže zneužije své hospodářské postavení při sjednání ceny
podle § 2 odst. 3.
------------------------------------------------------------------
10a) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582