Zákon o cenách

§ (1-22)

§ 13

Označování zboží cenami

(1) Prodávající je povinen, pokud nejde o prodej spotřebního
zboží konečným spotřebitelům, předložit kupujícímu na jeho žádost
nabídkový ceník, obsahující ceny nabízeného zboží ve vztahu k
určeným podmínkám.

(2) Prodávající je při prodeji spotřebního zboží konečnému
spotřebiteli povinen označit je cenou platnou v okamžiku nabídky a
vztaženou k prodávanému jednotkovému množství zboží a určeným
podmínkám, nebo je povinen zpřístupnit na viditelném místě
informaci o této ceně formou ceníků, vývěsky nebo jiným přiměřeným
způsobem.

(3) Pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví
jinak, musí být balené výrobky označeny
a) cenou baleného výrobku (dále jen "prodejní cena") a
b) cenou za měrnou jednotku množství výrobku (dále jen "měrná
cena").

(4) Nebalené výrobky volně ložené, nabízené podle hmotnosti,
objemu, délky či plochy, které jsou váženy či měřeny v přítomnosti
spotřebitele, a to jak v prodeji formou samoobsluhy, tak
i v prodeji s obsluhou, musí být označeny pouze měrnou cenou.

(5) Pro ceny uváděné v reklamě na výrobky nabízené konečnému
spotřebiteli platí ustanovení odstavců 3 a 4 obdobně.

(6) Měrnou jednotkou množství se rozumí 1 kilogram, 1 litr,
1 metr, 1 metr čtvereční nebo 1 metr krychlový výrobku, pokud není
dále nebo zvláštním právním předpisem9a) stanoveno jinak. Lze
uvádět i jiné jednotky množství v případech, kdy to odpovídá
všeobecným zvyklostem nebo to odpovídá povaze výrobku, například
1 kus, 100 g, 100 ml, 100 mm.

(7) Povinnost označovat výrobky prodejní cenou současně
s měrnou cenou podle odstavce 3 se vztahuje na balené
potravinářské výrobky, které jsou v souladu se zvláštním právním
předpisem9b) označeny údajem o množství, objemu či hmotnosti
výrobku, a na druhy nepotravinářských výrobků uvedené ve zvláštním
právním předpisu upravujícím jmenovité hmotnosti a jmenovité
objemy některých druhů hotově baleného zboží.9c)

(8) U pevných potravin nacházejících se v nálevu, u kterých
se musí podle zvláštního právního předpisu9d) uvádět kromě celkové
hmotnosti i hmotnost pevné potraviny, se měrná cena vztahuje
k udané hmotnosti pevné potraviny.

(9) Povinnost označovat výrobky prodejní cenou současně
s měrnou cenou podle odstavce 3 neplatí
a) pokud je měrná cena shodná s prodejní cenou,
b) u výrobků při prodeji s obsluhou,
c) při prodeji formou samoobsluhy na prodejní ploše menší než
400 m2,
d) u výrobků, u kterých by vzhledem k jejich povaze nebo účelu
takové označení nebylo vhodné nebo by bylo zavádějící,
e) u výrobků podléhajících významným změnám na objemu nebo
hmotnosti,
f) při změně ceny z důvodu nebezpečí znehodnocení výrobku
podléhajícího rychlé zkáze,
g) u kombinace různých výrobků v jednom obalu,
h) u výrobků, které jsou nabízeny během poskytování služby,
i) u dražeb a nabídky uměleckých děl a starožitností,
j) u výrobků nabízených v prodejních automatech.

(10) Výrobce zboží určeného ke konečné spotřebě může uvést
např. v nabídkovém ceníku, katalogu, propagačních podkladech nebo
na obalu zboží doporučenou cenu prodeje konečnému spotřebiteli
vždy však s označením "nezávazná doporučená spotřebitelská cena".

(11) Značení tabákových výrobků cenou pro konečného
spotřebitele se řídí zákonem o spotřebních daních.2a)
------------------------------------------------------------------
2a) Část druhá hlava V a část třetí zákona č. 587/1992 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění zákona č. 141/2001 Sb.
9a) Například § 3 vyhlášky č. 331/1997 Sb., kterou se provádí
§ 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl,
dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici.
9b) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích,
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
§ 9a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č.
119/2000 Sb.
Vyhláška č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů
hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje
v jednotkách hmotnosti nebo objemu.
Vyhláška č. 329/2000 Sb., o způsobu zhotovení hotově baleného
zboží podle objemu u kapalných výrobků.
§ 3 vyhlášky č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin
a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství
výrobku označeného symbolem "e", ve znění vyhlášky č. 24/2001
Sb.
§ 18 vyhlášky č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm.
a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty
k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína
a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické
nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb.
9c) Body 3 až 11 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 330/2000 Sb., kterou
se stanoví řady jmenovitých hmotností a jmenovitých objemů
přípustných pro některé druhy hotově baleného zboží.
9d) Například § 6 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č.
119/2000 Sb. a zákona č. 306/2000 Sb.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582