Zákon o cenách

§ (1-22)

§ 12

Cenové informace

(1) Prodávající, kupující, federální ústřední orgány státní
správy a příslušné orgány republik poskytují bezplatně informace a
podklady, které si cenové orgány a místní orgány vyžádají pro
potřeby vyhodnocování vývoje cen, regulace cen, cenové kontroly a
pro řízení o porušení cenových předpisů a rozhodnutí (dále jen
"cenové předpisy").

(2) Ustanovením odstavce 1 není dotčena povinnost poskytovat
cenové informace podle zvláštního předpisu 9).

(3) Pracovníci, kteří zjišťují a využívají informace uvedené
v odstavci 1, jsou povinni zachovávat vůči třetím osobám
mlčenlivost o veškerých zjištěných skutečnostech, které by mohly
vést k ohrožení oprávněných zájmů zúčastněných osob. Nedodržení
této povinnosti se postihuje podle zákona.
------------------------------------------------------------------
9) Zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických
informací, ve znění zákona č. 128/1990 Sb.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582