Zákon o cenách

§ (1-22)

526/1990 Sb.
ZÁKON
ze dne 27. listopadu 1990
o cenách

Změna: 135/1994 Sb.
Změna: 151/1997 Sb.
Změna: 29/2000 Sb.
Změna: 141/2001 Sb.
Změna: 276/2002 Sb.

Změna: 124/2003 Sb. (část)
Změna: 354/2003 Sb.
Změna: 124/2003 Sb.
Změna: 484/2004 Sb.

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST I
Obecná ustanovení

§ 1

Předmět úpravy

(1) Zákon se vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cen
výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen "zboží") pro tuzemský
trh, včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného pro vývoz.

(2) Cena je peněžní částka
a) sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo
b) zjištěná podle zvláštního předpisu1) k jiným účelům než
k prodeji.

(3) Postup podle tohoto zákona platí i pro převody práv a
dále též pro převody a přechody vlastnictví k nemovitostem včetně
užívacích práv k nemovitostem.

(4) Zákon se nevztahuje na odměny, úhrady, poplatky, náhrady
škod a nákladů a úroky, upravené zvláštními předpisy.2)

(5) Zákon vymezuje práva a povinnosti právnických a fyzických
osob, federálních ústředních orgánů státní správy a příslušných
orgánů republik při uplatňování, regulaci a kontrole cen.

(6) V případech, kdy je trh ohrožen účinky omezení
hospodářské soutěže nebo to vyžaduje mimořádná tržní situace a pro
účely odvodu spotřební daně u tabákových výrobků podle zákona
o spotřebních daních,2a) mohou federální ústřední orgány státní
správy nebo příslušné orgány republik usměrnit tvorbu cen podle
tohoto zákona (regulace cen).

(7) Ústřední orgány státní správy oprávněné k regulaci cen
podle tohoto zákona (dále jen "cenové orgány") jsou určeny
zvláštními předpisy.3),4)

(8) Zvláštní předpisy určují, které další orgány (dále jen
"místní orgány") 4) jsou oprávněny regulovat ceny způsobem
stanoveným tímto zákonem.
------------------------------------------------------------------
1) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých
zákonů (zákon o oceňování majetku).
2) Zákon Slovenské národní rady č. 139/1984 Sb., ve znění zákona
Slovenské národní rady č. 192/1990 Sb.
Zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., ve znění zákona
České národní rady č. 201/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva
financí, cen a mezd České socialistické republiky
a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické
republiky č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích, ve znění
změn a doplňků.
Vyhláška Státní banky československé č. 31/1990 Sb.,
o odměnách za poskytování peněžních služeb.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky
č. 240/1990 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právní
pomoci.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky
č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za
poskytování právní pomoci.
2a) Část druhá hlava V a část třetí zákona č. 587/1992 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění zákona č. 141/2001 Sb.
3) Zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních
orgánů státní správy, ve znění zákona č. 297/1990 Sb.
4) Zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů
České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon Slovenské národní rady č. 135/1973 Sb., o působnosti
orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen, ve
znění pozdějších předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582