Zákon o České konsolidační agentuře

§ (1-29)

§ 8
Rozhodování dozorčí rady

(1) Dozorčí rada je usnášení schopná, pokud jsou přítomny nejméně dvě třetiny všech jejích členů.

(2) Pro přijetí usnesení dozorčí rady
o a) v záležitostech uvedených v § 7 odst. 2, 3 a 4 je třeba dvou třetin hlasů všech členů dozorčí rady,
o b) v záležitostech uvedených v § 7 odst. 5 a 6 je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů dozorčí rady.

(3) Pokud dozorčí rada nepřijme usnesení v záležitostech uvedených v § 7 odst. 2 a 3 do 15 kalendářních dnů od data doručení příslušného návrhu předsedovi dozorčí rady, má se za to, že dozorčí rada s příslušným návrhem souhlasí.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582