Zákon o České konsolidační agentuře

§ (1-29)

§ 7
Působnost dozorčí rady

(1) Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Agentury a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Agentury se uskutečňuje v souladu s tímto zákonem, ostatními právními předpisy a stanovami.

(2) Dozorčí rada na návrh představenstva schvaluje a předkládá se svým vyjádřením ministerstvu ke konečnému schválení
o a) návrh stanov Agentury, návrh jejich změn a doplnění,
o b) roční účetní závěrku Agentury ověřenou auditorem.

(3) Dozorčí rada na návrh představenstva schvaluje
o a) rozhodnutí o úkonech Agentury, které jsou nad rámec ročního finančního plánu a rozpočtu Agentury,
o b) finanční a majetkové operace či úkony Agentury, které převyšují objem 500 mil. Kč v jednotlivém případě,
o c) provozní rozpočet a plán investic Agentury,
o d) zakládání obchodních společností a vklady majetku do nich,
o e) vnějšího auditora Agentury,
o f) řád odměňování vrcholového managementu.

(4) Dozorčí rada projednává
o a) dlouhodobou koncepci činností Agentury, včetně střednědobých a krátkodobých nástrojů Agentury,
o b) změny stanov a personální změny v orgánech těch společností, které jsou podle příslušného ustanovení obchodního zákoníku Agenturou ovládanými osobami,
o c) hodnocení výsledků práce členů vrcholového managementu Agentury,
o d) čtvrtletní a roční výsledky hospodaření a výroční zprávu Agentury a předkládá své vyjádření ministerstvu,
o e) použití zisku.

(5) Dozorčí rada posuzuje a kontroluje
o a) konkrétní směry činnosti Agentury a dohlíží na jejich provádění,
o b) zda podnikatelská činnost Agentury se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami Agentury a usneseními orgánů Agentury,
o c) zda účetní zápisy a evidence jsou řádně vedeny v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami Agentury a usneseními orgánů Agentury,
o d) výkon vlastnických práv Agentury v právnických osobách s majetkovou účastí Agentury.

(6) Dozorčí rada má dále právo
o a) navrhovat ministerstvu nebo představenstvu personální, organizační a jiná opatření,
o b) nahlížet prostřednictvím kteréhokoliv člena do všech dokladů a záznamů,
o c) prostřednictvím předsedy nebo pověřeného člena dozorčí rady a po předchozím upozornění představenstva ukládat řediteli odboru vnitřního auditu Agentury jednotlivé kontrolní úkoly,
o d) vyslat po předchozí dohodě s představenstvem svého zástupce do komisí, pracovních skupin či jiných poradních orgánů zřizovaných Agenturou v rámci výkonu jejích hlavních činností,
o e) vyslat svého zástupce na jednání představenstva,
o f) vykonávat další kontrolní činnost vyplývající z vnitřních předpisů Agentury.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582