Zákon o České konsolidační agentuře

§ (1-29)

§ 5
Působnost představenstva

(1) Představenstvo řídí činnost Agentury a jedná jejím jménem.

(2) Představenstvo rozhoduje o
o a) všech záležitostech Agentury, pokud z tohoto zákona nebo ze stanov nepřísluší rozhodovat jinému orgánu,
o b) organizační struktuře Agentury a jednacím řádu představenstva,
o c) otázkách, které jsou tímto zákonem nebo stanovami Agentury svěřeny do působnosti představenstva.

(3) Představenstvo navrhuje dozorčí radě ke schválení
o a) návrh stanov Agentury, návrh jejich změn a doplnění,
o b) roční účetní závěrku Agentury ověřenou auditorem,
o c) finanční a majetkové operace či úkony Agentury, které převyšují objem 500 mil. Kč v jednotlivém případě,
o d) rozhodnutí o úkonech Agentury, které jsou nad rámec ročního finančního plánu a rozpočtu Agentury,
o e) provozní rozpočet a plán investic Agentury,
o f) zakládání obchodních společností a vklady majetku do nich,
o g) vnějšího auditora Agentury,
o h) řád odměňování vrcholového managementu.

(4) Představenstvo předkládá dozorčí radě k projednání
o a) návrh na použití zisku,
o b) čtvrtletní a roční výsledky hospodaření a výroční zprávu Agentury.

(5) Představenstvo navrhuje ministerstvu
o a) změnu stanov Agentury po schválení dozorčí radou,
o b) schválení roční účetní závěrky Agentury ověřené auditorem po schválení dozorčí radou,
o c) schválení záměru na obstarání prostředků k financování Agentury na finančním trhu.

(6) Představenstvo je povinno na základě rozhodnutí vlády uskutečnit i takovou obchodní operaci, kterou by vzhledem k rizikům z ní plynoucích nemohlo uskutečnit z důvodu obezřetného podnikání. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu upozornit na tuto skutečnost ministra financí.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582