Zákon o České konsolidační agentuře

§ (1-29)

§ 3
Předmět činnosti

(1) Předmětem činnosti Agentury je
o a) nákup, prodej a správa pohledávek a dalších vybraných aktiv,
o b) restrukturalizace obchodních společností a jiných právnických osob stanovených rozhodnutím vlády,
o c) nákup, prodej a úschova cenných papírů,
o d) úschova zástav věcí movitých,
o e) vedení účtů právnickým a fyzickým osobám, které mají závazky vůči Agentuře, a to do souhrnné výše jejich závazků,
o f) finanční a ekonomické poradenství,
o g) získávání finančních zdrojů z finančního trhu,
o h) další činnost podle rozhodnutí Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo") související s výkonem činností uvedených v písmenech a) až g).

(2) Činnost Agentury musí být v souladu se zvláštním právním předpisem upravujícím veřejnou podporu.2)

(3) Agentura není bankou podle zvláštního právního předpisu; její činností není přijímání vkladů od veřejnosti ani poskytování úvěrů.

(4) Úplatně nabývat nová aktiva může Agentura do 31. prosince 2005. S výjimkou úplatného nabývání aktiv vyplývajícího z již učiněných právních úkonů přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 482/2004 Sb. a s výjimkou nabývání aktiv v souvislosti s řízením rizik a likvidity a se získáváním zdrojů na finančním trhu tak může Agentura činit pouze na základě rozhodnutí vlády nebo na základě souhlasu Poslanecké sněmovny podle odstavce 5.

(5) V případě, že by úplata za nabytí aktiv Agenturou v součtu s předchozími úplatami uskutečněnými podle rozhodnutí vlády podle odstavce 4 překročila v jednom kalendářním roce 1 mld. Kč, vyžaduje se k provedení takové obchodní operace souhlas Poslanecké sněmovny.

(6) Při nabytí aktiv Agenturou podle odstavců 4 a 5 se § 7 odst. 3 písm. a) a b) a § 12 odst. 2 písm. b) část věty za středníkem nepoužijí.

2) Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582