Zákon o České konsolidační agentuře

§ (1-29)

Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 19

(1) Agentura je právním nástupcem Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, která se zrušuje dnem účinnosti tohoto zákona.

(2) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se Agentura stává příslušnou hospodařit s veškerým majetkem státu, s nímž byla k uvedenému dni příslušná hospodařit Konsolidační banka Praha, státní peněžní ústav.

(3) Ostatní práva a povinnosti Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, včetně pracovněprávních a jiných obdobných vztahů, přecházejí dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Agenturu.

(4) Agentura je povinna dokončit veškeré aktivity a obchody, které převzala od Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, a oprávněna využít přitom veškerá práva, možnosti a nástroje, kterými k tomu disponovala Konsolidační banka Praha, státní peněžní ústav.

(5) Pokud právní předpisy upravují postavení nebo právní vztahy Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, vztahují se příslušná ustanovení těchto předpisů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Agenturu, nestanoví-li tento zákon jinak.

(6) Agentura poskytuje do informační databáze České národní banky podle zvláštního zákona16) údaje o svých klientech (dlužnících) a klientech (dlužnících) osob, které ovládá na základě podílu v nich, a jejichž hlavním předmětem činnosti je správa, prodej a vymáhání pohledávek, v rozsahu stanoveném zákonem o bankách.17) Dotčené ovládané osoby jsou povinny Agentuře sdělit příslušné údaje tak, aby mohla být splněna povinnost podle věty první. Agentura má přístup k informacím v této databázi za podmínek stanovených vyhláškou České národní banky. Informace získané z databáze je Agentura povinna uchovávat v tajnosti a chránit před zneužitím.

16) § 41 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. § 38a odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
17) § 38a odst. 1 a 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582