Zákon o České konsolidační agentuře

§ (1-29)

Hospodaření Agentury
§ 13

(1) Při hospodaření s majetkem státu uvedeným v § 1 odst. 2 Agentura postupuje podle zvláštního právního předpisu,9) nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Agentura může vydávat dluhopisy.

(3) Agentura může za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem10) pro stát nabývat cenné papíry. Nabývací cena může být vyšší než ocenění cenných papírů podle zvláštního právního předpisu.11)

(4) Po předchozím souhlasu vlády může Agentura nabývat majetkové účasti i v jiných obchodních společnostech než akciových.

(5) Po předchozím souhlasu vlády může Agentura založit obchodní společnost nebo se účastnit na jejím založení, vkládat do obchodní společnosti majetek státu, s nímž je příslušná hospodařit, převádět cenné papíry a nakládat s majetkovými účastmi v jiných obchodních společnostech než akciových.

(6) Agentura může bez souhlasu ministerstva postoupit třetí osobě pohledávku za tržní cenu. To platí i v případě, má-li být pohledávka předmětem veřejné dražby podle zvláštního právního předpisu.12) Postoupení pohledávky za cenu nižší nebo její postoupení bezúplatně může provést jen po předchozím souhlasu ministerstva.

(7) Agentura může s dlužníkem na jeho žádost ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele a po souhlasu ministra financí a příslušného resortního ministra dohodnout, že se mu dluh zcela nebo zčásti promíjí, odůvodňují-li to poměry dlužníka nebo obchodní zájem Agentury. Prominout nelze dluh, který vznikl v souvislosti s trestnou činností dlužníka anebo má-li dlužník z jakéhokoliv důvodu pohledávku vůči státu, pokud sám do výše svého dluhu nepřistoupí k jejímu prominutí.

(8) Od vymáhání pohledávky může Agentura jednostranně upustit, jestliže
o a) dlužník zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na jeho dědicích, nebo
o b) dlužník odmítá dluh dobrovolně splnit a přitom se pohledávka promlčela nebo nelze prokázat, že pohledávka trvá, anebo nelze prokázat její výši a není podklad pro to, aby soud nebo jiný orgán určil výši podle úvahy, nebo
o c) je ze všech okolností případu zřejmé, že další vymáhání pohledávky by nebylo úspěšné a nebo náklady na vymáhání by převýšily očekávaný výnos.

(9) Upuštění od vymáhání pohledávky musí být písemné a dlužník se o něm nevyrozumívá. Upuštěním od vymáhání pohledávka nezaniká.

(10) Příjmy a výdaje, s nimiž hospodaří Agentura, nejsou součástí státního rozpočtu České republiky.

9) § 54 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
10) Zákon č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb.
12) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582