Zákon o České konsolidační agentuře

§ (1-29)

§ 12
Vztah ministerstva k Agentuře

(1) Ministerstvo
o a) po schválení dozorčí radou schvaluje stanovy Agentury, jejich změny a doplnění,
o b) schvaluje na návrh představenstva a po vyjádření dozorčí rady účetní závěrku, včetně přídělů do rezervního fondu a ostatních účelových fondů, ověřenou auditorem a rozdělení a použití zisku,
o c) ukládá Agentuře úkoly související se zabezpečováním předmětu její činnosti a kontroluje jejich plnění,
o d) rozhoduje o způsobu úhrady ztráty Agentury,
o e) schvaluje na základě návrhu představenstva záměr na obstarání prostředků pro financování Agentury na finančním trhu,
o f) kontroluje činnost Agentury způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem,8)
o g) schvaluje po předchozím souhlasu vlády rozhodnutí Agentury o prodeji části podniku Agentury.

(2) Ministr financí předkládá vládě
o a) návrhy na jmenování a odvolání předsedy a ostatních členů představenstva,
o b) ke schválení operace Agentury určené ministerstvem a informuje ji o výsledcích činnosti a hospodaření Agentury za příslušný rok; u operací Agentury, které převyšují objem 500 mil. Kč v jednotlivém případě, tak učiní až po schválení dozorčí radou,
o c) ke schválení úplatné nabytí aktiv Agenturou podle § 3 odst. 4.

(3) Předseda a ostatní členové představenstva doručují písemné vzdání se funkce předsedovi vlády.

(4) Agentura je povinna na požádání poskytnout informace o činnosti Agentury ministrovi financí, jeho prostřednictvím vládě a popřípadě dalším státním orgánům.

8) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

§ 12a


Vztah k Poslanecké sněmovně
Vláda předkládá Poslanecké sněmovně ke schválení úplatné nabytí aktiv podle § 3 odst. 5.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582