Zákon o České konsolidační agentuře

§ (1-29)

§ 10
Povinnosti členů představenstva, dozorčí rady a zaměstnanců Agentury

(1) Členové představenstva a dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře. Tím není dotčeno ustanovení § 5 odst. 6.

(2) Na činnost Agentury se vztahuje obchodní tajemství. Zaměstnanci Agentury a členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve věcech týkajících se předmětu činnosti Agentury, pokud zvláštní právní předpisy nebo tento zákon nestanoví jinak. Představenstvo může rozhodnout o sdělení skutečnosti, která je předmětem obchodního tajemství, třetí osobě, nebo o jejím zveřejnění, jen za předpokladu, že je to v souladu se zájmy Agentury.

(3) Z důvodů hodných zvláštního zřetele představenstvo zaměstnance povinnosti podle odstavce 2 zprostí; členy dozorčí rady zprostí této povinnosti dozorčí rada. Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního nebo jiného obdobného vztahu.

(4) Zaměstnanci Agentury a členové dozorčí rady jsou dále povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést ke střetu osobních zájmů se zájmy Agentury, a nesmí používat informace nabyté v souvislosti s výkonem funkce ve vlastní prospěch nebo ve prospěch jiné osoby.

(5) Člen představenstva ani člen dozorčí rady nesmí vykonávat činnost, na kterou se vztahují ustanovení obchodního zákoníku o zákazu konkurence člena představenstva a člena dozorčí rady akciové společnosti. Člen představenstva i člen dozorčí rady smí vykonávat činnost jako statutární orgán nebo jako člen statutárního orgánu jiné právnické osoby, jen pokud se na podnikání této jiné společnosti Agentura účastní.5)

(6) V případě nedodržení zákazu konkurence se postupuje obdobně podle obchodního zákoníku.6)

5) § 196 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 65 obchodního zákoníku.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582