Lázeňský zákon

§ (1-51)

HLAVA X
POKUTY
§ 41

(1) Ministerstvo může uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč tomu, kdo
o a) nesplní oznamovací povinnost podle § 8,
o b) využívá zdroj bez povolení ministerstva nebo jej využívá v rozporu s tímto povolením,
o c) nesplní povinnost uživatele zdroje,
o d) nesplní povinnost stanovenou zdravotnickému zařízení poskytujícímu lázeňskou péči uvedenou v § 27,
o e) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu zdroje,
o f) vykonává činnost zakázanou v lázeňském místě,
o g) neumožní výkon dozoru nad dodržováním opatření v ochranném pásmu zdroje nebo na území lázeňského místa,
o h) ztěžuje vyhledávání a průzkum přirozeně se vyskytující minerální vody, plynu nebo peloidu,
o i) neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky, k jejichž odstranění byl ministerstvem nebo osobou pověřenou podle § 39 vyzván.

(2) Vodoprávní úřad může uložit pokutu až do výše 3 000 000 Kč tomu, kdo
o a) nesplní povinnost uživatele zdroje, jehož výtěžkem je neuhličitá voda,
o b) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu zdroje uvedeného v písmenu a),
o c) neumožní výkon dozoru nad dodržováním opatření v ochranném pásmu zdroje uvedeného v písmenu a),
o d) neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky, k jejichž odstranění byl vodoprávním úřadem podle § 39 vyzván.

(3) O odvolání proti rozhodnutí vodoprávního úřadu o uložení pokuty podle odstavce 2 rozhoduje ministerstvo.

(4) Obec může v přenesené působnosti uložit pokutu až do výše 100 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která úmyslně zničí, poškodí, neoprávněně přemístí nebo odstraní značku nebo tabulku, která v terénu vyznačuje hranice ochranného pásma zdroje nebo území lázeňského místa.

(5) Při stanovení výše pokuty přihlíží ministerstvo, vodoprávní úřad a obec k závažnosti protiprávního jednání, míře ohrožení zdroje, prostředí přírodních léčebných lázní, jakož i k rozsahu škodlivých následků, pokud k nim došlo.

(6) Uložená pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.

(7) Výnos z pokut uložených v prvním stupni orgánem obce je příjmem obce; výnos z pokut uložených ministerstvem nebo vodoprávním úřadem je příjmem státního rozpočtu.

(8) Řízení o uložení pokuty lze zahájit jen do 1 roku ode dne, kdy se orgán oprávněný k uložení pokuty dozvěděl o tom, že právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání porušila nebo nesplnila povinnost, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo nebo kdy povinnost měla být splněna.

(9) Jestliže protiprávní jednání uvedené v odstavci 1 zakládá skutkovou podstatu protiprávního jednání podle jiného právního předpisu6) a příslušný správní úřad podle jiného právního předpisu řízení o uložení pokuty zahájil, ministerstvo nebo vodoprávní úřad řízení o uložení pokuty zahájené podle tohoto zákona zastaví.

(10) Pokutu uloženou podle tohoto zákona vybírá a vymáhá orgán, který pokutu uložil. Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštních právních předpisů.24)

6) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
24) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582