Lázeňský zákon

§ (1-51)

§ 37
Souhlas k některým činnostem

(1) V ochranných pásmech a na území lázeňského místa je ministerstvo pro pořizování a schvalování územně plánovací dokumentace podle zvláštního právního předpisu22) dotčeným správním úřadem.

(2) V ochranném pásmu zdroje, pokud dále není stanoveno jinak, a na území lázeňského místa nelze podle zvláštních právních předpisů23) bez souhlasu ministerstva
o a) vydat územní rozhodnutí o umístění stavby, územní rozhodnutí o využití území, stavební povolení, rozhodnutí o dodatečném povolení stavby a rozhodnutí o odstranění stavby pro
+ 1. stavby a změny staveb ve vnitřním území lázeňského místa a v ochranném pásmu I. stupně, s výjimkou stavebních úprav, při nichž se zachovává vnější půdorysné a výškové ohraničení stavby,
+ 2. stavby ve vnějším území lázeňského místa a v ochranném pásmu zdroje II. stupně, které nemají charakter rodinných domů, staveb pro shromažďování většího počtu osob, staveb pro obchod, staveb ubytovacích zařízení, staveb škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení, staveb a zařízení pro informace, reklamu a propagaci, jednoduchých a drobných staveb a které nezasahují do hloubky více než 6 metrů pod úroveň terénu, a liniových staveb, které nezasahují do hloubky více než 1,5 metru pod úroveň terénu; souhlas se též nepožaduje ke stavebním úpravám, při nichž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby,
+ 3. stavby pro rekreaci a zřízení rekreační oblasti na území lázeňského místa,
o b) schválit vodohospodářský plán,
o c) vydat rozhodnutí o změně v užívání stavby ve vnitřním území lázeňského místa,
o d) vydat rozhodnutí o povolení terénních úprav,
o e) povolit hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, pokud je spojena se zásahem do pozemku,
o f) vydat povolení k provedení trhacích prací,
o g) vydat rozhodnutí o pozemkových úpravách a vydat pozemky v rámci náhradních restitucí,
o h) vydat povolení k nakládání s vodami, k vodním stavbám a některým činnostem a udělit souhlas vodoprávním úřadem, pokud se nepostupuje podle písmene a),
o i) schválit lesní hospodářské plány a předat lesní hospodářské osnovy.

(3) V ochranných pásmech nelze bez souhlasu ministerstva, pokud není dále stanoveno jinak, provádět geologické práce spojené se zásahem do pozemku.

(4) Vodoprávní úřad v ochranných pásmech zdrojů, jejichž výtěžkem je neuhličitá voda a jejichž ochranná pásma se nepřekrývají s ochrannými pásmy ostatních zdrojů osvědčených podle tohoto zákona, vykonává kompetence stanovené v odstavcích 2 a 3.

(5) V ochranných pásmech a na území lázeňského místa se souhlas ministerstva podle odstavce 2 písm. a), c), d), e), f) a h) a podle odstavce 3 nevydá podle tohoto zákona, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.

22) § 17 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
23) Například zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582