Lázeňský zákon

§ (1-51)

HLAVA IV
POPLATEK ZA VYUŽÍVÁNÍ ZDROJE PŘÍRODNÍ MINERÁLNÍ VODY
§ 20

(1) Za výtěžek odebíraný ze zdroje přírodní minerální vody v množství stanoveném v povolení k využívání zdroje podle § 12 odst. 4 písm. d) platí uživatel zdroje poplatek počínaje měsícem, který následuje po dni, v němž bylo započato s využíváním zdroje.

(2) Jednotkovou výši poplatku podle odstavce 1 stanoví vláda nařízením.

(3) Poplatek se platí měsíčně, vždy do 25. dne každého kalendářního měsíce, ve výši jedné dvanáctiny ročního poplatku stanoveného vynásobením jednotkové výše poplatku povoleným množstvím odebrané minerální vody za kalendářní rok v m3.

(4) Vybírání a vymáhání poplatku vykonávají místně příslušné finanční úřady podle sídla uživatele zdroje přírodní minerální vody; přitom postupují podle zákona o správě daní a poplatků, pokud tento zákon nestanoví jinak. Poplatek je příjmem státního rozpočtu.

(5) Výtěžek v množství stanoveném v povolení podle § 12 odst. 5 nepodléhá poplatku.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582