Lázeňský zákon

§ (1-51)

§ 14
Změny a zrušení povolení k využití zdroje

(1) Uživatel zdroje je povinen oznámit ministerstvu všechny změny týkající se údajů uvedených v žádosti o vydání povolení k využívání zdroje a dokladů k žádosti připojených, a to nejméně 30 dnů před jejich zamýšleným uskutečněním, a pokud změny nebyly předem známy, do 15 dnů od jejich vzniku.

(2) Ministerstvo rozhodne na základě oznámení podle odstavce 1, a to podle závažnosti změn, o změně povolení k využívání zdroje nebo o pozastavení využívání zdroje anebo povolení zruší. Při pozastavení využívání zdroje ministerstvo zároveň určí lhůtu, v níž je uživatel povinen odstranit nedostatky, které vedly k pozastavení využívání zdroje.

(3) Ministerstvo může rozhodnutím zrušit pravomocné povolení k využívání zdroje, jestliže
o a) uživatel nepředložil ve lhůtě uvedené v § 13 odst. 1 ministerstvu dokumentaci stavby pro využití zdroje určenou pro územní řízení k posouzení její vhodnosti pro povolený způsob využití zdroje nebo tuto dokumentaci nedoplnil nebo nedoplnil ve lhůtě určené ministerstvem,
o b) uživatel nezapočal s využíváním zdroje ve lhůtě stanovené v povolení k využití zdroje.

(4) Ministerstvo rozhodnutím zruší povolení k využívání zdroje, jestliže
o a) se vlastnosti zdroje změnily tak, že z hlediska zájmů stanovených v tomto zákoně nejsou vhodné k jeho využívání,
o b) uživatel závažným způsobem porušuje podmínky stanovené tímto zákonem nebo v povolení k využívání zdroje,
o c) využíváním zdroje došlo k nepříznivému vlivu na podzemní vody nebo životní prostředí,
o d) o zrušení požádá uživatel.

(5) Rozklad proti rozhodnutím ministerstva vydaným podle odstavců 2 až 4 nemá odkladný účinek.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582