Lázeňský zákon

§ (1-51)

§ 13

(1) Osoba, které bylo vydáno povolení k využívání zdroje, (dále jen "uživatel") předloží ministerstvu nejpozději do 1 roku ode dne nabytí právní moci povolení k využití zdroje dokumentaci stavby pro využití zdroje určenou pro územní řízení u příslušného stavebního úřadu za účelem posouzení její vhodnosti pro povolený způsob využívání zdroje, pokud využívání zdroje provedení stavby vyžaduje. Pokud povaha stavby vyžaduje posouzení podle zvláštního zákona,11) doba nezbytná pro toto posouzení se do lhůty stanovené ve větě první nezapočítává. Pokud tato dokumentace nebude odpovídat povolenému způsobu využívání zdroje, ministerstvo vrátí dokumentaci uživateli a určí způsob, rozsah a lhůtu pro její doplnění nebo změnu. Ministerstvo posoudí dokumentaci pro územní řízení do 60 dnů ode dne jejího obdržení. Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou byla dokumentace pro územní řízení vrácena uživateli k doplnění nebo úpravě. Výsledek posouzení v uvedené lhůtě ministerstvo sdělí uživateli ve svém vyjádření, v němž může uvést podmínky k umístění, provedení a užívání stavby zaměřené na zabezpečení využívání zdroje povoleným způsobem.

(2) Bez vyjádření ministerstva podle odstavce 1 nelze vydat územní rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu.6)

(3) Ustanoveními odstavců 1 a 2 nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy.6)

6) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582