Lázeňský zákon

§ (1-51)

§ 12
Povolení k využívání zdroje

(1) Ministerstvo vydá povolení k využívání jen takového zdroje, o němž je vydáno osvědčení podle § 5, a jen tehdy, kdy žadatel předložil úplnou žádost o vydání povolení k využívání zdroje podle § 10. Při posuzování žádosti o vydání povolení k využívání zdroje ministerstvo hodnotí zejména, zda v této žádosti navržené využití zdroje odpovídá charakteru a kapacitě zdroje a zda žadatel je schopen zajistit dlouhodobé využívání zdroje v požadované kvalitě a má praktické zkušenosti s využíváním zdrojů.

(2) Ministerstvo zamítne žádost o vydání povolení k využívání zdroje, jestliže
o a) zájem na ochraně zdroje převažuje nad zájmem na jeho využití,
o b) předložený plán využití zdroje není v souladu s účelem vhodným k jeho využití,
o c) navrhovaný způsob ochrany zdroje neodpovídá potřebě jeho ochrany, nebo
o d) povolení k využívání zdroje bylo vydáno jinému žadateli, nejde-li o postup podle § 18.

(3) Ministerstvo při posuzování žádosti vydá povolení přednostně žadateli, který je vlastníkem nemovitosti, na které nebo pod níž se zdroj nachází, a současně uhradil náklady za průzkum zdroje.

(4) V povolení k využívání zdroje ministerstvo uvede
o a) jméno, příjmení, bydliště, státní příslušnost a rodné číslo nebo identifikační číslo, jde-li o fyzickou osobu,
o b) název (firma), sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu, a jméno, příjmení, bydliště, státní příslušnost a rodné číslo nebo identifikační číslo fyzických osob, které jsou statutárním orgánem právnické osoby, je-li tento orgán ustanoven,
o c) předmět podnikání nebo činnosti, při nichž lze zdroj využívat,
o d) způsob, rozsah a podmínky využívání zdroje; u peloidu též způsob nakládání s použitým peloidem a způsob rekultivace jeho ložiska,
o e) popis zdroje a jeho umístění,
o f) způsob povolené úpravy výtěžku ze zdroje,
o g) podmínky pro hydrogeologické, chemické, fyzikální a mikrobiologické sledování zdroje a výtěžku z něho,
o h) rozsah a četnost ověřování kvality zdroje a výtěžku z něho,
o i) zařízení, která je nutno vybudovat a udržovat k zabezpečení využívání a ochrany zdroje,
o j) termín započetí využívání zdroje,
o k) dobu povoleného využívání zdroje, má-li být využíván po dobu určitou.

(5) U historicky volně přístupných zdrojů a u nově získaných zdrojů z již využívané zřídelní struktury může ministerstvo v povolení stanovit uživateli povinnost umožnit bezplatný odběr minerální vody ze zdroje fyzickým osobám pro jejich osobní potřebu v rozsahu nepřesahujícím 10 % vydatnosti zdroje, nejvýše však 6 l/min.

(6) Povolení k využívání zdrojů a zamítnutí žádosti o povolení k využívání zdrojů jsou správními rozhodnutími vydanými podle správního řádu.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582