Knihovní zákon

§ (1-26)

§ 15
Podpora knihoven

(1) Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuty podle zvláštního zákona8) účelově určené dotace zejména na
o a) projekty vědy a výzkumu,
o b) zavádění nových technologií v oblasti zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb,
o c) podporu propojení knihoven v síti,
o d) zpracování informačních pramenů do elektronické podoby a jejich zpřístupnění,
o e) doplnění knihovního fondu,
o f) ochranu knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí,
o g) zpřístupnění knihovních fondů pro občany se zdravotním postižením,
o h) projekty v oblasti kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti,
o i) zajištění výkonu regionálních funkcí,
o j) zabezpečení dalšího odborného vzdělávání pracovníků knihoven,
o k) výstavbu nebo rekonstrukci objektu knihovny,
o l) vybavení objektu knihovny zabezpečovacími a protipožárními systémy.

(2) Pro stanovení prioritních oblastí poskytování dotací si ministerstvo vyžádá stanovisko Ústřední knihovnické rady, kterou ministerstvo zřídí, vydá její stanovy a jednací řád.

(3) Vláda nařízením stanoví pravidla poskytování dotací podle odstavce 1, zejména za jakých podmínek, v jaké výši a v jakých lhůtách jsou dotace poskytovány.

8) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582