Zákon o oceňování majetku

§ (1-36)

ČÁST OSMÁ
ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY
Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§31

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb. a zákona č. 18/1997 Sb., se mění takto:

1. §3 odst. 3 včetně poznámky č. 1a) zní:

"§3 (3) Nepeněžní příjem se oceňuje podle zvláštního předpisu,[1a] pokud tento zákon nestanoví jinak.
_________
[1a] Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).".

2. V §10 odst. 5 se slova "její ceny obvyklé v místě a době jejího nabytí" nahrazují slovy "ceny podle zvláštního předpisu[1a]".

3. V §23 odst. 6 první věta zní: "Za příjmy se považuje jak peněžní plnění, tak i nepeněžní plnění, oceněné podle zvláštního předpisu,[1a] pokud tento zákon nestanoví jinak; přitom se příjmy získané směnou posuzují pro účely zákona obdobně jako příjmy získané prodejem.".

4. V §29 odst. 1 písm. d) se slova "zvláštních předpisů nebo soudním znalcem" nahrazují slovy zvláštního předpisu[1a]" a vypouštějí se slova ", pokud tuto cenu nelze zjistit podle zvláštních předpisů".

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582