Zákon o oceňování majetku

§ (1-36)

ČÁST ŠESTÁ
ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY
Č. 357/1992 SB., O DANI DĚDICKÉ, DANI
DAROVACÍ A DANI Z PŘEVODU
NEMOVITOSTÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ
§29

Zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb. a zákona č. 96/1996 Sb., se mění takto:

1. §4 odst. 3 včetně poznámky č. 1 zní:

"§4 (3) Cenou podle odstavce 1 je cena zjištěná podle zvláštního předpisu[1] platná ke dni smrti zůstavitele.
_________
[1] Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).".

2. §7 odst. 2 zní:

"§7 (2) Cenou podle odstavce 1 je cena zjištěná podle zvláštního předpisu[1] ke dni nabytí majetku. Je-li předmětem daně jiný majetkový prospěch, jehož obsahem je opětující se plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, je touto cenou pětinásobek ceny ročního plnění.

3. §16 zní:

"§16
Věcná břemena, opětující se plnění

Je-li předmětem daně nabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni nebo opětujícího se plnění zřízeného jinak než věcným břemenem, je základem daně jeho cena zjištěná podle zvláštního předpisu.[1]".

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582