Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

§ (1-45)

§ 5
Diagnostický ústav
(1) Diagnostický ústav je zařízení, které přijímá děti podle § 2 odst. 3, 4 a 5 a § 7 odst. 1 a na
základě výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu dětí a volné kapacity
jednotlivých zařízení je umísťuje do dětských domovů, dětských domovů se školou nebo
výchovných ústavů s výjimkou dětí přijatých do diagnostického ústavu na základě § 7 odst. 1. Ve
zvláště odůvodněných případech, vyžaduje-li to zájem dítěte, umisťuje dítě mimo zařízení
do smluvní rodiny.
(2) Diagnostický ústav plní podle potřeb dítěte úkoly
a) diagnostické, spočívající ve vyšetření úrovně dítěte formou pedagogických a psychologických
činností,
b) vzdělávací, v jejichž rámci se zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností, stanovují a
realizují se specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje osobnosti dítěte přiměřeně jeho věku,
individuálním předpokladům a možnostem,
c) terapeutické, které prostřednictvím pedagogických a psychologických činností směřují k
nápravě poruch v sociálních vztazích a v chování dítěte, d) výchovné a sociální, vztahující se k
osobnosti dítěte, k jeho rodinné situaci a nezbytné sociálně-právní ochraně; podle potřeby
zprostředkovává zdravotní vyšetření dítěte,
e) organizační, související s umísťováním dětí do zařízení v územním obvodu diagnostického
ústavu vymezeném ministerstvem, popřípadě i mimo územní obvod; spolupracuje s
orgánem sociálně-právní ochrany při přípravě jeho návrhu na nařízení předběžného opatření, které
bude vykonáváno v diagnostickém ústavu nebo na návrh diagnostického ústavu v jiném zařízení,
f) koordinační, směřující k prohloubení a sjednocení odborných postupů ostatních zařízení v rámci
územního obvodu diagnostického ústavu, k ověřování jejich účelnosti a ke sjednocení součinnosti s
orgány státní správy a dalšími osobami, zabývajícími se péčí o děti.
(3) Diagnostický ústav na základě výsledků diagnostických, vzdělávacích, terapeutických,
výchovných a sociálních činností, které jsou součástí komplexního vyšetření, zpracovává
komplexní diagnostickou zprávu s návrhem specifických výchovných a vzdělávacích potřeb podle
§ 2 odst. 10, stanovených v zájmu rozvoje osobnosti (dále jen "program rozvoje osobnosti").
(4) Diagnostický ústav písemně sděluje příslušným orgánům sociálně-právní ochrany
7)
na základě
komplexní zprávy nebo na základě poznatků zařízení údaje o dětech vhodných k osvojení nebo ke
svěření do pěstounské péče.
(5) Při přijetí dítěte k pobytu do diagnostického ústavu předkládá orgán sociálně-právní ochrany
nebo osoba odpovědná za výchovu pravomocné rozhodnutí nebo předběžné opatření soudu
nebo písemnou žádost o přijetí, osobní list, rodný list, občanský průkaz nebo v případě cizinců
cestovní pas, jakož i poslední školní vysvědčení nebo výpis z katalogového listu s vyznačením roku
školní docházky. Dále předává průkaz zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz a lékařský posudek o
zdravotní způsobilosti k umístění dítěte do diagnostického ústavu ne starší 3 dnů a písemné
vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte.
(6) Pobyt dítěte v diagnostickém ústavu trvá zpravidla 8 týdnů.
(7) Do dětského domova, dětského domova se školou a výchovného ústavu mohou být děti
umístěny pouze diagnostickým ústavem, v jehož územním obvodu se dětský domov, dětský domov
se školou nebo výchovný ústav nachází. Umístit dítě do některého z uvedených zařízení v územním
obvodu jiného diagnostického ústavu lze po předchozí dohodě diagnostického ústavu, v jehož péči
se dítě nachází, s územně příslušným diagnostickým ústavem a orgánem sociálně-právní ochrany,
který dítě eviduje. Nedojde-li k dohodě, rozhodne o umístění dítěte do příslušného zařízení
ministerstvo na návrh diagnostického ústavu, v jehož péči se dítě nachází, a s přihlédnutím k
vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany, který dítě eviduje.
(8) V odůvodněných případech může diagnostický ústav, který byl požádán o přijetí dítěte bez
závažných poruch chování, umístit dítě do dětského domova nebo dětského domova se školou na
základě osobní dokumentace dítěte bez jeho předchozího pobytu v diagnostickém ústavu; to platí i
pro děti, které byly v péči kojeneckého ústavu.
(9) Přemístit dítě do jiného dětského domova, dětského domova se školou nebo výchovného ústavu
může jen diagnostický ústav na základě vlastního podnětu nebo odůvodněné písemné
žádosti zařízení, v němž je dítě umístěno, nebo osob odpovědných za výchovu, nebo dítěte nebo
orgánu sociálně-právní ochrany. Jedná-li se o přemístění mimo územní obvod diagnostického
ústavu, postupuje se podle odstavce 7.
(10) Diagnostický ústav oznámí přijetí nebo přemístění dítěte do 3 pracovních dnů soudu, který ve
věci dítěte rozhodl, okresnímu úřadu příslušnému podle bydliště dítěte a osobě odpovědné
za výchovu.
(11) Diagnostický ústav předává s dítětem umísťovaným nebo přemísťovaným do zařízení
komplexní diagnostickou zprávu s programem rozvoje osobnosti, pravomocné rozhodnutí soudu,
školní dokumentaci včetně posledního vysvědčení a návrhu klasifikace za dobu pobytu v
diagnostickém ústavu, osobní věci dítěte a další dokumentaci podle odstavce 5. Návrh programu
rozvoje osobnosti dítěte zpracovává zařízení v součinnosti s odborným pracovníkem
diagnostického ústavu podle § 8 odst. 2.
(12) Při umístění dítěte bez jeho předchozího pobytu v diagnostickém ústavu předává diagnostický
ústav příslušnému zařízení dokumentaci podle odstavce 5. Současně předává zprávu o dítěti s údaji
rozhodnými pro přidělení finančních prostředků za účelem zajištění specifických výchovných a
vzdělávacích potřeb podle § 2 odst. 10.
(13) Podrobnosti o organizačním postupu diagnostického ústavu při přijímání, umísťování,
přemísťování a propouštění dětí stanoví ministerstvo vyhláškou.
(14) Diagnostický ústav vydá v souladu s tímto zákonem a vyhláškou podle odstavce 13 vnitřní řád,
který schvaluje ministerstvo.
(15) Při umísťování dítěte se dbá na umístění dítěte co nejblíže bydlišti osob odpovědných za
výchovu nebo zákonných zástupců, pokud by tím nebyl ohrožen mravní vývoj dítěte.
------------------------------------------------------------------
7)
Zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582