Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

§ (1-45)

§ 39
Dozor státního zastupitelství
(1) Dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy v
zařízeních provádí pověřený státní zástupce státního zastupitelství, v jehož obvodu se zařízení
nachází.
(2) Při výkonu dozoru je státní zástupce oprávněn
a) vstupovat v kteroukoliv dobu do zařízení,
b) nahlížet do povinné dokumentace vedené zařízením,
c) podávat soudu návrh na zrušení nařízené ústavní výchovy nebo uložené ochranné výchovy,
popřípadě podávat návrh na uložení ochranné výchovy dětem umístěným v zařízení na základě
nařízené ústavní výchovy,
d) prověřovat, zda rozhodnutí a postupy ředitele zařízení odpovídají zákonům a jiným právním
předpisům,
e) vydávat příkazy k dodržování předpisů platných pro výkon ústavní výchovy a ochranné
výchovy,
f) nařídit, aby dítě, které je v zařízení nezákonně, bylo po oznámení orgánu sociálně-právní ochrany
bezodkladně propuštěno.
(3) Zařízení je povinno příkazy státního zástupce podle odstavce 2 bez odkladu provést.
(4) Dozorem státního zastupitelství podle tohoto paragrafu není dotčena působnost okresních úřadů
ve věcech sociálně-právní ochrany dětí podle zvláštního právního předpisu.
7)
------------------------------------------------------------------
7)
Zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582