Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

§ (1-45)

§ 35
Sankce a kontrola
(1) Ministerstvo může uložit řediteli zařízení, řediteli střediska nebo osobě odpovědné za výchovu
za porušení ustanovení tohoto zákona pokutu až do výše 50 000 Kč.
(2) Řízení o uložení pokuty podle odstavce 1 lze zahájit ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy se
ministerstvo dozvědělo o porušení povinností, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k
porušení povinností došlo. Pokutu nelze uložit, uplynulo-li od porušení povinnosti 5 let.
(3) Při ukládání pokuty podle odstavce 1 se přihlíží zejména k závažnosti porušení, k míře zavinění
a k okolnostem, za nichž k porušení povinnosti došlo.
(4) Pokutu podle odstavce 1 nelze uložit, byla-li již za toto porušení povinností pokuta uložena
jiným orgánem.
(5) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu. Při ukládání, vybírání a vymáhání se postupuje podle
zvláštního právního předpisu.
17)
(6) Ministerstvo provádí kontrolu nad dodržováním ustanovení tohoto zákona.
(7) Ustanoveními odstavců 1 až 6 není dotčena působnost České školní inspekce vůči zařízením
nebo střediskům.
------------------------------------------------------------------
17)
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582