Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

§ (1-45)

HLAVA VII
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 34
Povinná dokumentace
(1) Zařízení vedou tuto dokumentaci:
a) vnitřní řád zařízení obsahující zejména pravidla pro hodnocení a odměňování dětí, práva a
povinnosti dětí, osob odpovědných za výchovu a pracovníků zařízení, denní a týdenní
program, pravidla pro organizaci návštěv, zdravotního ošetření a pro přijímání, přemísťování a
propouštění dětí, pravidla dětské spolusprávy a u diagnostických ústavů provoz
záchytného pracoviště,
b) roční plán výchovně vzdělávací činnosti,
c) týdenní programy výchovně vzdělávací činnosti,
d) jednací protokol,
e) osobní dokumentaci dětí včetně záznamů o stavu dětí vedených odbornými pracovníky zařízení a
programu rozvoje osobnosti a písemných žádostí osob odpovědných za výchovu o povolení pobytu
podle § 23 odst. 1 písm. a) a b),
f) dokumentaci o umístění a průběhu pobytu dítěte v oddělené místnosti,
g) dokumentaci o umístění a průběhu pobytu dítěte zadrženého na útěku,
h) knihu denní evidence zařízení,
i) knihu úředních návštěv,
j) knihu ostatních návštěv, včetně evidence návštěv osob odpovědných za výchovu.
(2) Střediska vedou dokumentaci podle odstavce 1 s výjimkou písmen b), f) a g).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582