Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

§ (1-45)

§ 31
Kapesné, osobní dary a věcná pomoc
(1) Nezaopatřeným dětem, kterým se poskytuje plné přímé zaopatření, náleží po dobu pobytu v
zařízení kapesné, jehož výše činí za kalendářní měsíc nejvíce
a) 45 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,
b) 105 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku,
c) 180 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku,
d) 270 Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku, nejméně však dvě třetiny částky
vypočtené podle písmen a) až d).
(2) Za období kratší než 1 měsíc se kapesné stanoví podle počtu dnů, v nichž je dítě v péči zařízení.
Denní výše kapesného činí jednu třicetinu měsíční výše kapesného. Vypočtená celková částka se
zaokrouhlí na desetikoruny směrem nahoru.
(3) Kapesné dítěti nenáleží za dny, po které je dítě na útěku ze zařízení nebo je ve výkonu vazby
nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.
(4) Kapesné se v rámci limitů stanovených v odstavci 1 rozlišuje v jednotlivých případech podle
výchovných hledisek stanovených vnitřním řádem zařízení.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582