Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

§ (1-45)

HLAVA VI
ÚHRADA PÉČE, KAPESNÉ, OSOBNÍ DARY A VĚCNÁ POMOC
§ 27
Úhrada péče
(1) Osoby odpovědné za výchovu a děti s vlastními pravidelnými příjmy přispívají příspěvkem na
úhradu péče poskytované dětem v zařízeních (dále jen "příspěvek"). Za příjmy se pro účely tohoto
zákona považují příjmy uvedené v § 6 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění
pozdějších předpisů.
(2) Výše příspěvku na úhradu péče dětem v plném přímém zaopatření v zařízení podle § 2 odst. 8
činí za kalendářní měsíc
a) 1 000 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,
b) 1 150 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku,
c) 1 300 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku,
d) 1 450 Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku
v případě, že se zařízení vyplácí přídavek na dítě nebo pokud příspěvek hradí dítě podle odstavce 1.
V případě, že se přídavek na dítě zařízení nevyplácí, zvyšuje se příspěvek o součin příslušné částky
podle věku dítěte a koeficientu 0,3.
(3) Výše příspěvku na úhradu péče o děti matek, umístěných v zařízení, činí za kalendářní měsíc 10
% z výše rodičovského příspěvku.
14)
(4) Výše příspěvku na úhradu preventivně výchovné péče podle § 16 se rovná výši nákladů na
stravování určených podle zvláštního právního předpisu a výši nákladů na ubytování,
stanovených zřizovatelem. Úhradu příspěvku na poskytování péče podle § 16 je nutno provést před
přijetím dítěte do diagnostického ústavu nebo do střediska.
(5) Za období kratší než 1 měsíc se výše příspěvku stanoví podle dnů. Denní úhrada nákladů činí
jednu třicetinu výše příspěvku za kalendářní měsíc.
(6) Příspěvek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
------------------------------------------------------------------
14)
§ 32 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582