Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

§ (1-45)

§ 26
Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení
(1) Osoby odpovědné za výchovu mají právo
a) na informace o dítěti, a to na základě své žádosti,
b) vyjadřovat se k návrhu opatření zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti, nehrozí-li nebezpečí z
prodlení a na informace o provedeném opatření,
c) na udržování kontaktu s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě,
d) na poradenskou pomoc zařízení ve věcech výchovné péče o dítě,
e) písemně požádat ředitele zařízení o povolení pobytu dítěte u osob podle § 23 odst. 1 písm. a) a
b).
(2) Osoby odpovědné za výchovu dětí umísťovaných do zařízení na základě rozhodnutí soudu mají
zejména povinnost
a) hradit příspěvek na úhradu péče poskytované dětem v zařízeních podle § 27, 28, § 29 odst. 3 a §
30,
b) při předání dítěte do určeného zařízení
13)
předat současně dokumentaci uvedenou v § 5 odst. 5,
c) zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let v případech postupu podle § 23 odst. 1 písm. a) a b) a §
24 odst. 5 písm. a), popřípadě požádat písemně v této věci o jiný postup,
d) seznámit se s vnitřním řádem zařízení a dodržovat jeho ustanovení,
e) oznámit bezodkladně zařízení podstatné okolnosti pobytu dítěte u nich, týkající se zejména jeho
zdraví a výchovy,
f) předat dítěti umístěnému do zařízení na základě jejich žádosti finanční částku jako kapesné ve
výši stanovené v § 31,
g) hradit náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti, které nejsou
hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytovány na jejich žádost.
------------------------------------------------------------------
13)
§ 28 zákona č. 359/1999 Sb.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582