Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

§ (1-45)

§ 24
Povinnosti ředitele zařízení
(1) Ředitel zařízení je povinen
a) seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi,
b) oznámit neprodleně okresnímu úřadu jméno a příjmení dítěte, jsou-li splněny podmínky pro jeho
osvojení nebo pěstounskou péči,
c) předat dítě podle rozhodnutí okresního úřadu do péče budoucího osvojitele nebo pěstouna,
d) dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy, pominuly-li důvody pro její nařízení,
e) dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ochranné výchovy, jestliže bylo dosaženo účelu
ochranné výchovy nebo pominuly-li před jejím započetím okolnosti, pro něž byla uložena,
f) předběžně projednat postup podle písmen c) až e) s příslušným okresním úřadem a osobami
odpovědnými za výchovu,
g) podat po předchozím projednání s příslušným okresním úřadem příslušnému soudu podnět k
prodloužení ústavní výchovy nebo podat návrh na prodloužení ochranné výchovy, vyžaduje-li
to zájem dítěte,
h) podávat informace o dítěti osobám odpovědným za výchovu nebo okresním úřadům na jejich
žádost,
i) projednat předem opatření zásadní důležitosti s osobami odpovědnými za výchovu dítěte,
nehrozí-li nebezpečí z prodlení, a bezodkladně je informovat o provedeném opatření; nejsou-
li dosažitelné, navrhnout soudu ustanovení opatrovníka,
j) informovat v zájmu zaručení návaznosti péče příslušný okresní
úřad o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení, a to v termínu nejméně 6 měsíců před
propuštěním dítěte,
k) umožnit dítěti, které má být propuštěno ze zařízení z důvodu zletilosti, jednání se sociálním
kurátorem,
l) propustit dítě mladší 15 let podle § 23 odst. 1 písm. a) a b) pouze v doprovodu osob odpovědných
za výchovu, nepožádají-li v této věci písemně o jiný postup,
m) uskutečňovat program rozvoje osobnosti dítěte a záznamy o jeho plnění.
(2) Ředitel zařízení je dále povinen
a) vydávat a měnit vnitřní řád zařízení, a to po jeho schválení ředitelem příslušného diagnostického
ústavu,
b) oznamovat bezodkladně příslušnému diagnostickému ústavu změny v počtech dětí a podstatné
informace o účinnosti uskutečňovaných soudních rozhodnutí o ústavní výchově nebo ochranné
výchově nebo předběžném opatření,
c) oznamovat neprodleně příslušnému diagnostickému ústavu jméno a příjmení dítěte, které bylo
oznámeno okresnímu úřadu podle odstavce 1 písm. b) jako vhodné pro osvojení nebo ke svěření
do pěstounské péče,
d) stanovit výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem v zařízení,
e) vydávat rozhodnutí o úhradě nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky,
hrazené zařízením podle § 2 odst. 8 písm. d),
f) předat dítě mladší 18 let po ukončení jeho pobytu v zařízení osobám odpovědným za výchovu
nebo jiným osobám uvedeným v rozhodnutí, na jehož základě dochází k propuštění dítěte, nedošlo-
li k předání dítěte dříve; současně těmto osobám předá věci, jež jsou ve vlastnictví dítěte,
g) informovat nezaopatřenou osobu o možnosti podat žádost o uzavření smlouvy o prodlouženém
pobytu v zařízení podle § 2 odst. 7.
(3) Ředitel diagnostického ústavu
a) vydá bezodkladně stanoviska k návrhům vnitřních řádů zařízení ve svém územním obvodu,
b) vydává a mění vnitřní řád diagnostického ústavu po předchozím souhlasu ministerstva.
(4) Ředitel zařízení uzavře smlouvu o prodlouženém pobytu v zařízení podle § 2 odst. 7 s
nezaopatřenou osobou, připravuje-li se tato osoba soustavně na budoucí povolání i po dosažení
zletilosti, a to na základě její žádosti.
(5) Ředitel zařízení ukončí pobyt dítěte v zařízení
a) jestliže soud zrušil ústavní výchovu nebo ochrannou výchovu,
b) dosáhne-li zletilosti, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání,
c) dosáhne-li věku 19 let, byla-li mu prodloužena ústavní výchova nebo ochranná výchova, pokud v
zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání,
d) jestliže rozhodnutí soudu o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče nabylo právní
moci,
e) po uplynutí 3 měsíců od vykonatelnosti předběžného opatření u dítěte, nebylo-li před uplynutím
této doby zahájeno řízení ve věci samé.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582