Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

§ (1-45)

HLAVA V
PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ UMÍSTĚNÝCH V ZAŘÍZENÍ, ŘEDITELE ZAŘÍZENÍ A
OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝCHOVU
§ 20
Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení
(1) Dítě má právo
a) na zajištění plného přímého zaopatření,
b) na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností,
c) na respektování lidské důstojnosti,
d) na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a
vztazích sourozenců,
e) na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho
schopnostmi, nadáním a potřebami,
f) na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za výchovu
usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem,
g) být seznámeno se svými právy a povinnostmi,
h) účastnit se činností a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou
zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově, stanovených tímto zákonem,
i) obracet se se žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky zařízení a
požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a
právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany, byla ze
zařízení odeslána v následující pracovní den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez
kontroly jejich obsahu,
j) vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají; názorům dítěte musí
být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti,
9)
k) požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu
sociálně-právní ochrany dětí,
7)
zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva nebo orgánu
kraje, a to bez přítomnosti dalších osob,
l) být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat,
m) na informace o stavu svých úspor či pohledávek,
n) na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu za podmínek stanovených tímto
zákonem, a to formou korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv,
o) přijímat v zařízení se souhlasem pedagogického pracovníka návštěvy osob, které nejsou uvedeny
v písmenu n),
p) opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky, pokud
se jedná o dítě starší 7 let věku.
(2) Dítě má povinnost
a) plnit ustanovení vnitřního řádu,
b) dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně seznámeno,
c) hradit ze svých příjmů náklady spojené s přepravou do zařízení, které neoprávněně opustilo nebo
se do něj nevrátilo,
d) poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech,
e) předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost; doba
úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí
být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány.
(3) Na děti, kterým je poskytována preventivně výchovná péče podle § 16, se vztahují ustanovení
odstavce 1 s výjimkou písmen a) a o) a odstavce 2 s výjimkou písmen c) a d).
------------------------------------------------------------------
7)
Zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9)
§ 9 občanského zákoníku.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582