Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

§ (1-45)

HLAVA II
ZAŘÍZENÍ
§ 2
(1) Zařízeními jsou:
a) diagnostický ústav,
b) dětský domov,
c) dětský domov se školou,
d) výchovný ústav.
(2) Školským zařízením pro preventivně výchovnou péči je středisko výchovné péče (dále jen
"středisko").
(3) Zařízení poskytují péči jinak poskytovanou rodiči nebo jinými osobami, kterým bylo dítě
svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, (dále jen "osoby odpovědné za výchovu")
dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou.
(4) Zařízení poskytují péči podle odstavce 3 rovněž dětem, u nichž bylo nařízeno předběžné
opatření.
2)
(5) Zařízení poskytují péči rovněž dětem, které nejsou občany České republiky a splňují podmínky
stanovené zvláštním zákonem.
3)
Za tímto účelem se zřizuje zařízení, které může v sobě
zahrnovat všechny druhy uvedené v odstavci 1. Není-li zřízení zařízení podle předchozí věty z
provozních nebo jiných důvodů možné, zřizují se pro děti podle věty prvé samostatná oddělení v
rámci jednotlivých druhů zařízení podle odstavce 1.
(6) Zařízení, do něhož je dítě umístěno, má právo na výběr lékaře nebo jiného odborného
pracovníka nebo zdravotnického zařízení.
(7) Zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření
4)
zletilé nezaopatřené osobě po ukončení
výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do
věku 26 let,4) a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením.
(8) Dětem uvedeným v odstavcích 3, 4, 5 a 7 je poskytováno plné přímé zaopatření, a to
a) stravování, ubytování a ošacení,
b) učební potřeby a pomůcky,
c) úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání,
d) úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze
zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána osobami odpovědnými za výchovu,
e) kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení,
f) úhrada nákladů na dopravu do sídla školy.
(9) Dětem uvedeným v odstavcích 3, 4, 5 a 7 mohou být podle rozhodnutí ředitele dále hrazeny
a) potřeby pro využití volného času a rekreaci,
b) náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost,
c) náklady na soutěžní akce, rekreace,
d) náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu.
(10) V rámci péče o děti jsou jim zajišťovány specifické
výchovné a vzdělávací potřeby, a to v odstupňovaném rozsahu pro děti
a) samostatné přiměřeně věku,
b) samostatné vyžadující občasnou kontrolu,
c) vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu,
d) nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu,
e) vyžadující soustavnou intenzivní individuální péči.
(11) Posouzení dítěte podle odstavce 10 se provede v součinnosti s odborným pracovníkem (§ 8
odst. 2) nejméně jedenkrát v kalendářním roce.
(12) Do zařízení jsou umísťovány i děti s mentálním, tělesným, smyslovým postižením, s vadami
řeči, popřípadě s více vadami, u nichž byla nařízena ústavní výchova, uložena ochranná výchova
nebo nařízeno předběžné opatření, pokud stupeň zdravotního postižení neodpovídá jejich umístění
do ústavu sociální péče
5)
nebo do specializovaného zdravotnického zařízení. Pro tyto děti zařízení
zajistí vhodné podmínky úpravou denního režimu a vybavenosti zařízení, jejichž přiměřenost
posoudí příslušný praktický lékař pro děti a dorost, s nímž zařízení uzavřelo smlouvu o poskytování
zdravotní péče,
6)
(dále jen "registrující lékař"). Dále zajistí odpovídající vzdělávací, terapeutický a
sociálně rehabilitační program nebo zabezpečí jejich týdenní pobyt v internátu školy podle typu
jejich postižení a prostřednictvím příslušného zdravotnického zařízení i specializovanou zdravotní
péči.
(13) V zařízeních a střediscích se vytvářejí podmínky pro účast dětí na náboženské výchově, na
náboženských obřadech, popřípadě na dodržování náboženských zvyklostí, a to podle zájmu dítěte
a s ohledem na předchozí rodinnou výchovu a na rozumové schopnosti dítěte.
(14) Podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací činnosti a péče v zařízeních a středisku a o
způsobech uplatňování práv a povinností vymezených tímto zákonem dětem nebo osobám
odpovědným za výchovu, zařízením a středisku stanoví vnitřní řád.
(15) Diagnostickému ústavu poskytují dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné
ústavy, nacházející se v jeho územním obvodu, na jeho žádost potřebné údaje z dokumentace
vedené podle § 34 odst. 1 písm. e), f) a g).
------------------------------------------------------------------
2)
§ 76a občanského soudního řádu.
3)
§ 2 odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č.
272/2001 Sb.
4)
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
5)
§ 87 zákona č. 100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení.
6)
§ 18 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582