Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

§ (1-45)

HLAVA IV
PRACOVNÍCI V ZAŘÍZENÍ NEBO VE STŘEDISKU
§ 18
(1) Pedagogickým pracovníkem zařízení nebo střediska se rozumí zaměstnanec, který vykonává
vyučovací, výchovnou, pedagogicko-psychologickou činnost nebo speciálně pedagogickou činnost.
Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo má odbornou a pedagogickou způsobilost
8)
a nebyl
pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z
evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce, který musí být zařízení nebo středisku předložen
před vznikem pracovněprávního vztahu.
(2) U každého pedagogického pracovníka musí být před vznikem pracovněprávního vztahu zjištěna
psychická způsobilost psychologickým vyšetřením. Způsob provádění psychologického vyšetření
stanoví ministerstvo vyhláškou.
(3) Pedagogičtí pracovníci vzdělávají a vychovávají děti v souladu s cíli výchovy a vzdělávání
stanovenými tímto zákonem a dalšími předpisy.
------------------------------------------------------------------
8)
Vyhláška č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických
pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582