Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

§ (1-45)


109/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. února 2002
o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských
zařízeních a o změně dalších zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE ŠKOLSKÝCH
ZAŘÍZENÍCH A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ PÉČE VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Účel a působnost školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro
preventivně výchovnou péči
(1) Ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy (dále jen
"zařízení") a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči musí být zajištěno základní
právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní
smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, vytvářeny
podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující
aktivní účast dítěte ve společnosti. S dítětem musí být zacházeno v zájmu plného a harmonického
rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku.
(2) Účelem zařízení je zajišťovat nezletilé osobě, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let
1)
, případně
zletilé osobě do 19 let (dále jen "dítě"), na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo
ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého
vývoje, řádné výchovy a vzdělávání.
(3) Účelem školských zařízení pro preventivně výchovnou péči je předcházet vzniku a rozvoji
negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo
odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému
osobnostnímu vývoji dítěte.
------------------------------------------------------------------
1)
Občanský zákoník.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582